Únor 2016


mudra proti negacím

27. února 2016 v 7:00 Esoterika

image17

Mudra pro ochranu proti negativním energiím

761bfd1a13b5e9cc6b1d8ddc6cf4ee73Slovo mudra v sanskrtu znamená pečeť. V józe (a nejen v ní) se toto slovo používá pro gesta rukou, která mají schopnost léčit, obnovovat rovnováhu v těle a harmonizovat duši.
Kašjapa Mudra je gestem pro obnovení rovnováhy a obranu proti negativním energiím.
Tato mudra symboližuje želvu, jednotu mužského a ženského principu a mudrce Kašjapu, z něhož podle indické mytologie pocházejí všechny bytosti.Tato mudra vytváří krunýř kolem svého nositele, stejný, jaký má želva pro svou ochranu před nebezpečím.
Použít ji můžete kdykoliv, když se dostanete do konfliktní situace nebo do společnosti negativních lidí. Můžete ji držet i při návštěvách míst s temnou minulostí, kde se necítíte dobře.
Díky jednotě mužského a ženského principu je tato mudra vhodná i pro znovuvytvoření tělesné a duševní rovnováhy a uzemnění.
Vložte špičku palce mezi prostředníček a prsteníček a sevřete ruku do pěsti. Pohodlně se usaďte a obraťte ruku držící mudru dlaněmi nahoru. Dýchejte zhluboka a tělo držte uvolněné.
Mudru můžete držet na jedné nebo obou rukou, při meditaci po dobu 5 - 15 minut.
Afirmace pro tuto mudru: Jsem v bezpečí a pod ochranou. Moje tělo se vrací do stavu přirozené rovnováhy.


posvátné srdce

23. února 2016 v 7:00 | fb |  O zdraví a nemoci
Uvnitř srdce existuje místo,které je skutečným fyzickým místem a které je středem našich těl.Je to místo,které se utváří jako první když jsme zplozeni a roste do úplného,plně funkčního srdce.

Takhle to musí být,protože výživné látky jsou odtud produkovány a rozváděny ven k vytvoření krevních buněk,neurocest a přenosu hormonů,neurochemikálií a elektrických signálů k vytvoření zbytku těla a mozku.

Uvnitř tohoto malého místa je další,důležitější prostor,který není fyzický.Je to opravdové epicentrum veškerého stvoření - ze středu vesmíru,ke spirituálním sférám ráje a našim dveřím k Bohu a plně doslova k našim Vyšším spirituálním Já. Prostřednictvím jazyka propojuje toto posvátné místo srdce s epifýzou a toto spojení nám umožňuje přístup do našich opravdových domovů,do kterých se snažíme vstoupit prostřednictvím našich snů.Toto místo v srdci je plné světla které obsahuje energetický podpis našich nejzákladnějších spirituálních já a je světlem nejčistším. Toto světlo je naprosto nepodplatitelné,protože je to zcela skutečný Zdroj veškerého života a všeho co je. Je to jednoduše zkvantovaná (zredukovaná k základní) forma a neexistuje rozdíl mezi Ní a Bohem.

Toto je to, co znamená věta v písmu svatém "Bůh je uvnitř." Toto je přímo jádro věci - je to fakt. Není to pohádka.

Ačkoliv srdce může během života onemocnět díky životnímu stylu,stravovacím návykům a (nejdůležitěji) emočním stavům, ze všech onemocnění rakovina jenzřídka vstoupí do srdce a téměř nikdy tam nevzniká.

Důvodem je, že rakovina je antitezí života samotného a je pro ni jednoduše nemožné tvořit se uvnitř tohoto posvátného místa. Protože srdce roste a je vyživováno z posvátnosti a je nejbližší blízkostí tohoto posvátného místa, je nejméně pravděpodobné aby se zde rozvinula rakovina.------------

There is a place inside the heart, which is an actual physical location that is the center of our bodies. It's the place that first forms when we are conceived and grows into a complete, fully functioning heart. It has to be this way because from there, nutrients must be produced and carried out to create blood cells, neuropathways and to transfer hormones, neurchemicals and electrical signals to make up the rest of the body and brain.

Inside this tiny place, is another, more fundamental space that is not physical. It is the true epi-center of all of creation. From the center of the universe, to the spiritual realms of heaven, it's our doorway to God and quite literally to our Highest spiritual Selves. This sacred space, connects the heart through the tongue and into the pineal gland and this connection allows us access to our true home that we tend to access mostly through dreams. This space in the heart is full of light that contains the energy signature of our most basic spiritual selves and it is the purest of all light. This light is ultimately incorruptible because it is quite literally the Source of all life and all that is. It's simply a quantized (reduced to a fundamental) form and there is absolutely no difference between It and God.

This is what is meant in the scriptures when we read "God is within." This is a straight to the point - fact. It is not a story-tale.
Although the heart can develop sickness through lifestyle, eating habits and (most important) negative emotional states, cancer is the rarest of diseases to enter the heart and it almost never is produced there. The reason for this, is that cancer is the antithesis of life itself and it is simply an impossibility for it to form inside this sacred space. Since the heart grows and is sustained from the sacred and it's the closest in proximity to this sacred space, it is the least likely to develop cancer.
5.dimenze

18. února 2016 v 7:00 | youtube.com |  Esoterika


Zlost

13. února 2016 v 7:00 | Osho |  Moudra a mezilidské vztahy

Osho: Co dělat, když cítíte zlost

Zveřejněno dne 24.3.2015
Když máte zlost, kněz vám řekne že se nemáte rozčilovat, protože to není správné. A co uděláte? Můžete zlost potlačit, udusit ji, doslova ji spolknout, ale pak pronikne dovnitř, do celého systému. Spolknete zlost a udělají se vám žaludeční vředy a dříve či později budete mít rakovinu. Spolknete zlost a tím vzniknou tisíce problémů, protože zlost je jako jed. Ale co naděláte? Je-li zlost špatná, musíte ji spolknout.
Já ale neříkám, že je zlost špatná. Říkám, že je čirou a krásnou energií.
Osho a řeka

"Jakmile pocítíte zlost, vnímejte ji vědomě a zjistíte, že se stane zázrak." ~ Osho

Když se ve vás zlost probudí, pozorujte ji a budete žasnout, co se začne dít. Bude to možná největší překvapení ve vašem životě, protože díky bdělé pozornosti náhle sama zmizí. Transformuje se. Změní se v čirou energii, stane se z ní soucítění, odpuštění, láska. Nemusíte nic potlačovat, takže nejste zatíženi jedem.
Už se nerozčilujete a nikomu neubližujete. Jste oba zachráněni, jak vy, tak objekt vaší zlosti. Předtím jste trpěli buď vy, nebo ten druhý.
Chci tím říct, že není nutné aby kdokoliv trpěl. Stačí, abyste byli vnímaví a vědomě pozorovali. Jakmile se dostaví zlost, bdělá pozornost ji pozře. Bdělá pozornost je zlatý klíč.
Prostě se snažte pochopit, co se děje, odkud zlost vychází, kde má kořeny, jak se objevila, jak funguje, jakou má nad vámi moc, jak vás dohání k šílenství. Předtím jste měli zlost a máte ji i teď, ale přibylo k ní cosi nového, prvek pochopení - pak se její kvalita změní.
Postupně zjišťujete, že čím víc chápete, co je zlost, tím méně se zlobíte. A když ji pochopíte úplně, zmizí. Pochopení je jako teplo. Jakmile dosáhne určitého bodu, voda se vypaří.

"Je velmi důležité, aby každý kdo hledá upřímně pravdu, měl na paměti, že od svých věcí nemá utíkat, ale má je poznávat." ~ Osho

Do svého nitra vstupujte bez předsudků a zjistíte, co je zlost. Umožníte ji, ať vám sama odhalí, co vlastně je.
Nevycházejte z žádných předpokladů. Jakmile odhalíte zlost v její úplné nahotě, v její naprosté ošklivosti, a poznáte její spalující oheň a vražedný jed, náhle zjistíte, že jste se od ní oprostili. Zlost zmizela.
A proč se na vás lidé zlobí? Ve skutečnosti se na vás nezlobí, ale bojí se vás. Strach lidi uzavírá. Jejich zlost je v podstatě strach naruby. Pouze člověk plný strachu dokáže rychle vzplát hněvem. Kdyby se nerozčílil, okamžitě byste poznali, že se bojí. Zlost je zástěrka. Když se rozčílí, snaží se vás zastrašit. Než si uvědomíte, že má strach, začnete se sami bát. Chápete tu sprostou psychologii?
Nechce abyste věděli, že se bojí. A tak se snaží vyvolat ve vás strach, protože jen tak bude v klidu. Bojíte se a on už se nebojí - nemusí mít strach z toho, kdo má strach.

"Lidé se snaží oklamat zlostí sami sebe." ~ Osho

A kdykoliv se bojíte a zlobíte vy, snažíte se stejně tak skrýt strach za zlostí, protože strach by vás odhalil. Zlost kolem vás vytváří oponu, za níž se můžete schovat. Pamatujte si, že zlost je vždy strach postavený na hlavu.
z knihy Osho ~ Emoce


vtipné

6. února 2016 v 7:00 Mix

Miracle of love

5. února 2016 v 7:00 | Eurythmics |  VIDEA