Březen 2012

Kvantové přeskoky

31. března 2012 v 8:00 | Vlastimil Marek |  Biofotonový věk

Kvantové přeskokyNedávno jsem zmínil sousloví, které vyvolalo zájem, a tak se pokusím podělit o úžas a nadšení z objevů a hypotéz, o kterých se píše v knihách a časopisech, jenž jsem si přivezl z Londýna (v tomto případě EnlightenNext 46). A které zase jen potvrzují, co tuším a na vlastní tělo a mysl zažívám posledních třicet let (jen jsem neměl dost relevantních informací, které by byly akceptovány). Dnes tak mohu přesvědčeně tvrdit, že všeobecně převládající názory na duchovnost a správné vědomí (navazuji i na Buddhu, který kázal, aby se mluvila správná, rozuměj, pravá, tedy ne vulgární slova), a také to, co si lidé (zvláště vědci) myslí o realitě (a když se jim něco nehodí, tak je to prý zbytečné), začíná být neudržitelné.
Naštěstí se vždy najde nějaký ten kacíř, kterému se nejprve smějí, ale který posune poznání o (chtělo by se napsat kvantový, protože o tom to bude) skok kupředu. Američan Stuart Hameroff se o záhady mozku a vědomí zajímal od dob studií, když jako povolání si nakonec, kromě psaní knih a přednášení, vybral anesteziologii (protože způsob, jak člověk při anestezi vypne vědomí, je záhadný, dodnes vlastně neprozkoumaný, a úzce souvisel s tím, co ho tehdy zajímalo).

Hameroff začal před mnoha lety zkoumat i to, co věda o mozku zatím ponechávala mimo svůj zájem: tzv. mikrotubuly. Mimochodem, i v nejnovější knize Lidský mozek (anglický originál vyšel v roce 2009) jsou "mikrotubuly" (přeložil bych to spíše jako mikrorourky) pro názornost nakresleny jen jako žlutý konec malého kabelu (na obrázku vlevo, na pozici devíti hodin), přičemž popisek ale tvrdí, že "tvoří buněčnou kostru" (měly by tedy na obrázku naprosto převládat). Před lety právě tyhle útvary, seřazené do neustále se měnících konstrukcí, a vyplnění dalšími záhadnými částmi (dalšími miliony zvláštních útvarů proteinu, kterým se říká tubulin, a které se v nanosekundách mohou buď zavřít, nebo otevřít) vzbudily jeho pozornost.
Hameroff již v dobách prvotního rozvoje počítačů začal tvrdit, že tahle paralela nul a jedniček ze světa výpočetní techniky (a otevřeno zavřeno ve světě neuronů) je možná hodně důležitá, a naznačuje, že vznik vědomí v našem mozku asi není jen výsledkem přenosů vzruchů mezi neurony, ale spíše výsledkem činnosti zmíněných a vědou zatím nevnímaných mikrorourek. Tedy spíše tisíce trilionů "početních" operací v množství tubulinu v mikrorourkách, které využívají kvantového přeskoku a vytváří tak to, čemu říkáme vědomí.

Zdánlivě odbočím, protože nejnovější výzkum v oblasti počítačů přinesl další senzační zprávu: Naprostou revolucí v konstrukci počítačů by mělo být uvedení kvantových počítačů do praxe. Vědeckému týmu pod vedením Jeremyho O'Briena, ředitele britského Centra pro kvantovou fotoniku, se totiž podařilo vyvinout kvantový čip pracující na bázi fotonů. Princip kvantového počítače je založen na poznatcích Alberta Einsteina. Využití by měl najít hlavně u zpracování obrovského množství dat. Například vyhledání informací z miliard webových stránek by mělo být s jeho pomocí dílem okamžiku. Data jsou totiž zpracovávána podle pravidel kvantové fyziky, která umožňuje jednotlivým subatomickým částicím být na několika místech ve stejný čas. A jsme zpět u Einsteina a šamansko mystických záhad kvantové fyziky: stav mikročástice v kvantové mechanice totiž není popsán její polohou a hybností, jak je tomu v klasické mechanice, ale vlnovou funkcí. Částice tak může být v jednom okamžiku hned na několika místech najednou. Mikročástice se také mohou navzájem ovlivňovat na dálku.

Zpět k Hameroffovi, který si před lety uvědomil, že lidský mozek není jen pár miliard jinak "němých" neuronů, ale spíše že každý neuron je nesmírně složitý útvar, jenž má jakousi vnitřní inteligenci samu o sobě. Tedy že místo ,aby každý neuron rozeznal a dokázal nastolit stav ano nebo ne (jednička nebo nula, jako v počítači), má díky aktivitám v mikrorourkách potenciál tisíců trilionů početních operací každou vteřinu. Ve spolupráci s Angličanem Sirem Rogerem Penrosem pak Hameroff začal pracovat na modelu vědomí, založeném na možnosti kvantových přeskoků mezi mikrorourkami v mozku.
Jinými slovy, Hameroffův (a Penrosův) model vědomí a hmoty naznačuje, že to něco tajemného, co dává vzniknout hmotě a mysli, je možná věcí kvantově prostoročasové geometrie. Ve védické tradici se jí říká Brahman, ale jinde je známa spíše jako duch, kosmos… naše realita tak může být fundamentálně vědomá, duchovní. Duchovnost, spiritualita, by se tedy měla seriózně vědecky zkoumat. Důsledkem tohoto modelu jsou podle nich také tři podstatná zjištění: propojenost všech bytostí ve vesmíru (pamatujete, jedna částice může být na dvou a více místech současně a záhadně se ovlivňují), zadruhé jakási božská moudrost všeho, kosmická vize, ovlivňující i naše rozhodnutí, je tedy v samých základech prostoročasu zabudovaná spiritualita, a nakonec existuje i možnost, že vědomí po smrti někde nějak, i když přeorganizováno, přežívá.
Důsledky jsou pro každého z nás, i lidstvo, obrovské: vesmír možná není "jen" složen z částic a hmoty, ale je to spíše proces (kvantových) událostí. Nebo, jinými slovy, nepřetržitý sled jednotlivých kvantových přeskoků (tady znovu přichází do úvahy mozková vlna 40 Hz, která se vyskytuje u všech savců a některého hmyzu, a která může být vnějšně registrovatelným důkazem vědomí). A dále, tvrdí Hameroff, už buddhistické texty popisují čisté vědomí, které lze spočítat (prý šest a půl milionu vědomých momentů denně, což je, překvapení, ona gama mozková vlna), a pokusy změřit mozkovou aktivitu trénovaných tibetských mnichů odhalily, že jejich mozky dosahují vysokých frekvencí gama prakticky na požádání.
A jsme znovu u tvrzení Tibeťanů (a jógínů a šamanů a mystiků všech dob), že kdo pozná tajemství zvuku, pozná tajemství vesmíru, a že vesmír je tedy spíše písnička, než náhodná setkání hmoty (viz i teorie superstrun), a že kdo pozná základní aspekty vlnění (interferenci, rezonanci), otevírá se tak poznání vesmíru celého (protože ten se vlní celý, od vln kosmických až po gravitační).
Ve světě kvantové fyziky se dnes dějí pro nás nepochopitelné věci, které možná mohou odhalit tajemství vědomí… a také duchovnosti. Co když je opravdu Brahman (nebo, chcete-li, Bůh, a nedejte se připoutat a zmást i v tomto případě nevýstižnými slovy, jde o princip) jen onen potenciální stav všeho ve vesmíru, kdy každá částice může být na dvou místech současně, a vědomí je výsledkem kolapsů oněch "vln" (tak jako při přeskoku elektronu z jedné na jinou dráhu vznikne foton)… a kvantově-vlnová funkce a kvantum vědomí jsou jedno a totéž? Hameroffova a Penrosova hypotéza vzbudila mezi kvantovými fyziky značný rozruch, a italská astrofyzička z Padovy, Paola Zizziová ji zkoušela ověřit pomocí složitých výpočtů v simulaci, co se dělo v prvních triliontinách Velkého třesku, tedy vniku našeho vesmíru. Její práce nese titul Vznikající vědomí: od raného vesmíru k naší mysli (Emergent Consciousness: From the Early Universe to Our Mind) a navrhuje v ní hypotézu, že náš vesmír vznikl v rámci jednoho kosmického okamžiku vědomí. Téhle teorii se v návaznosti na Velký třesk (Big bang) začalo říkat Big Wow (Velké Ach). Jinými slovy, celý vesmír může být jistý druh kvantové superpozice, ve které potenciálně existují velké počty vesmírů. Na konci velkého třesku nastal okamžik pro stejný kvantový kolaps (přeskok), jen v giga rozměrech, ke kterým dochází v našem mozku v každém okamžiku vědomí. To tedy znamená, že lidské vědomí by mohlo být mikrokosmickým okamžikem vesmírného vědomí, a tedy že my lidé jsme všichni součástí kosmického vědomí, které proniká celám vesmírem. Wow! Ale tohle je přesně to, o čem mluví a píší mystikové všech věků! Jak dole, tak nahoře, přece… a obráceně.
Ještě jinak, v lidském měřítku se každý osvícený, nebo dokonce každý meditující člověk prostě dostává hlouběji do této kvantové říše kosmického vědomí. "Když se při meditaci dostanete až na úroveň ničeho, nebo toho, čemu lidé říkají nicota, není to nicota. Myslím, že to je ona prostoročasová geometrie, a vy se blížíte zdroji osvícené moudrosti, která je součástí tohoto fundamentálního pole, a začínáte si toho být vědomi," tvrdí Hameroff. "Duchovní metody, jako třeba meditace, vám umožní ponořit se do platónského světa moudrosti a světla, který je základem všech věcí, jak hmotných, tak mentálních. A bude-li tahle hypotéza kvantového vědomí potvrzena, potvrdí to reálnou existenci základní duchovnosti života, podemele převládající materialistický světonázor, a dá lidem až neskutečnou naději."
V tomto smyslu je pak osvícení (či po mnoha desetiletích dokonale vymeditovaný mozek tibetského mnicha, který je schopen aktivně dosáhnout gama mozkových vln, rezonujících s frekvencí "vědomí") také jen přeskok ze světa iluzí (dnes tak ušpiněné lidské mysli) do původního Platónova a Buddhova světa lásky a světla (ilustrovaného Hameroffovou hypotézou prostoročasové, posvátné geometrie): do samé podstaty v realitě vetkané… duchovnosti.


Jak vážně se máme brát.

30. března 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy

Egocentrik staví sebe do centra dění,považuje se za důležitějšího než jsou ostatní a patřičně
to dává i najevo.Vyžaduje uznání a pocty,chce dokumentovat svoji vlastní významnost.
Naslochání vnitřnímu já není ale egocentrizmus. Když cítíme únavu,měli by sme to respektovat
a ne dál přepínat své síly.Když poslechneme nitro,jsme si vědomi momentálního stavu a máme to
pod kontrolou.To neznamená,že se bere takový člověk příliš vážně.Člověk by se měl brát vážně
do té míry,aby nepřepínal síly,rozpoznal pocit strachu jako strach ,závist jako závist,radost jako
readost.Měl by se brát do té míry vážně,aby uměl plně prožívat lásku k prírodě,k jinému člověku ,nebo k nějaké
činnosti.Měl by se radovat a usilovat o kreativní rozvoj a to se vší vážností.
Může se těšit ze svého zdraví,může se těšit ze svého prožitku,když kráčí po trávě bosýma nohama,
anebo když cítí,že mu je příjemné pohlazení něčí rukou.Intenzivní smyslová stimulace patří k
životním radostem.Já se tímto přístupem zbavuje blokací a strachu.Protéká tvým životem vitalita.
Díky vnímavé pozornosti,bdělosti,senzitivitě ,žije tvé tělo a duše v jednotě.Tvoje vážnost nemá
nic společného s morálkou a přikrášlováním.To už nejsi ty,kdo se bere vážně,lépe řečeno kdo bere vážně svůj obraz.Pochopíš,že ve skutečnosti nemusíš se životem bojovat,ale volně mu dovolíš,
aby tebou protékal.Nemusíš hodnotit,protože život nehodnotí.Poznáš,že tvé ego není to nejdůležitější,ale život je to nejdůležitější.Život takový,abychom vydržely sami se sebou a cítili se přitom dobře.
Tak poznáš zcela jiný druh vážnosti-vděčnost k životu.Svými názory splyneš se
životem a tvůj život se bude ubírat v klidu,spokojenosti,v hojnosti a v lásce.

fialový plamen

30. března 2012 v 6:30 | youtube.com |  Esoterika

Tibetský česnekový extrakt

29. března 2012 v 8:00 | UNESCO |  O zdraví a nemoci
TIBETSKÝ ČESNEKOVÝ EXTRAKT
Vydáno dne 03. 12. 2010 (811 přečtení)
V roce 1974 pracovníci UNESCO našli v jednom Tibetském klášteře hliněnou desku s asi 5000 let starým textem na kterém byl návod na tento česnekový extrakt. Již tisíce lidí ho vyzkoušelo a ti kterým to povolil žlučník si ho nemohou vynachválit. Zkuste i vy.
Tibetský česnekový recept.
360g oloupaného a rozmačkaného česneku
300g 90% vinného lihu
Česnek rozmačkáme a vložíme do tmavé láhve a zalijeme lihem. Dobře uzavřeme a uložíme v temnu a chladu po dobu 10-ti dnů. Pak se obsah přecedí přes plátno a zbytek česneku z láhve se ještě důkladně vymačká. Takto získaný extrakt se nalije zpět do láhve a nechá se uležet tři dny v klidu, temnu a chladu.
Užití:
Užívá se v ½ dcl mléka pokojové teploty 3x denně podle tohoto schematu:
Ráno v poledne večer
1. den - 1 kapka 2 kapky 3 kapky
2. den - 4 5 6
3. den - 7 8 9
4. den - 10 11 12
5. den - 13 14 15
6. den - 15 14 13
7. den - 12 11 10
8. den - 9 8 7
9. den - 6 5 4
10. den - 3 2 1
11. den - 25 25 25 kapky
A pak už jen 25 kapek 3x denně každý den, až do vyčerpání poslední kapky což by mělo vydržet asi tři měsíce. Nic se však neděje, když vám extrakt vydrží i o měsíc déle. Záleží to také na obsahu šťávy v samotném česneku v jehož důsledku se zvýší nebo sníží celkový objem extraktu.
Tento Tibetský extrakt prokazatelně léčí tepny, žíly, cévy a vlásečnice, upravuje krevní tlak(vysoký snižuje, nízký zvyšuje) , snižuje nitrooční tlak, upravuje funkci lymfatického systému, snižuje cholesterol, léčí vnitřní záněty, zlepšuje trávení a paměť a podporuje hubnutí. Tyto efekty nastupují už v průběhu léčebné kůry.
Pak je zde ještě jeden prokazatelný efekt, který si snadno ověříte sami, v průběhu roku po ukončení léčebné kůry se vám zvětší rozsah hybnosti kloubů a případné výrůstky na kloubech se celkem nenápadně vytratí. Vzhledem k pomalosti tohoto procesu si toho člověk ani nevšimne, ale při zpětném pohledu si teprve uvědomíte ohromnou léčebnou sílu česneku.
V původním receptu se tvrdí, že omládnete o 15 let. Celá tato procedura by se měla opakovat vždy po 5-ti letech.Kočičky milují jaro

28. března 2012 v 12:22 | soubor email.pošta |  Kočičky

Ječné zrno

28. března 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci


JEČNÉ ZRNO

Ječné zrno, malý vřídek na očním víčku, způsobuje jeho bolestivost a otok. Ječné zrno se zpravidla objevuje, jste-li vyčerpaní nebo unavení, a proto obzvlášť náchylní k infekcím. Domácí léčivé prostředky dokážou bolest zmírnit a uspíšit léčbu.
Ječné zrno obvykle nepatří k vážným problémům. Způsobuje je infekce v mazové žlázce oční řasy. Vše skončí zpravidla tím, že ječné zrno praskne a hnis vyteče; někdy ječné zrno zmizí bez prasknutí. Jestliže se ječné neléčí, trápí nás 7 až 10 dnů,je nutné
navštívit očního lékaře.Cílem většiny léčebných metod je ječné zrno zmenšit, urychlit jeho prasknutí nebo zabránit šíření infekce a vytvořit imunitu vůči další infekci
Ječné zrno je nakažlivé, proto by postižená osoba měla denně měnit ručníky a žínky a neměla by se o ně s nikým dělit. Bydlíte-li s člověkem, který má jakoukoli bakteriální infekci, dávejte pozor, abyste se po kontaktu s ním nedotýkali očí. Vždy si nejprve umyjte ruce
Nepokoušejte se vymáčknout hnis z ječného zrna. Pokud však samovolně praskne, opatrně hnis setřete.

První pomoc při ječném zrnu.

Uvařte si bylinkový čaj z následujících léčivých rostlin: ze světlíku a heřmánku a měsíčku ,které pomáhají zmírnit jakoukoli infekci. Připravte si čaj, nechte ho vychladnout a udělejte si obklad. Opakujte každé dvě hodiny.
Jako doplněk léčby pijte denně dva šálky čaje z echinacey, svízele a máty, abyste posílili imunitu.
Z lékárny:
Na pomoc proti infekci užívejte denně jako potravinový doplněk vitamin C, 1avonoidy a rybí tuk ,kvůli omega-3 mastným kyselinám.
Homeopatie
• Pulsatilla: při začínajícím ječném zrnu a na opakující se ječná zrna se žlutým hnisem;
• Silica: pro "uzrání" ječného zrna, pokud Pulsatilla nepomáhá.Citát

27. března 2012 v 6:30 | ing.Chromík Josef |  Moudra a mezilidské vztahyDobré víno dělá dobrou krev
Dobrá krev dělá dobrou náladu
Dobrá nálada přináší dobré myšlenky
Dobré myšlenky jsou předpokladem dobrých činů
A dobré činy dělají člověka člověkem!


Soví dům

26. března 2012 v 8:00 | xx |  Sovičky

Obraz

25. března 2012 v 6:30 | báseň Hany Hájkové |  Esoterika

Obraz.

Přijímám tvou dlaň do té své,člověče vzácný,
přijmi i ty tu mou a poznáš,jak svět je krásný.
Vždyť život je křehký jak květina ve skleníku,
stačí první mrazík a zmizí beze zbytku.

Co zanecháš,když odejdeš z tohoto světa,
dech se zastaví a je po všem veta.
Kde octne se vše,cos tolik miloval,
kam poděje se obraz,jejž jsi celý život maloval.

Nic hmotného nevezmeš s sebou,
jen vzpomínky,které velmi zebou.
Vše zůstává v tobě jako sen,jejž jsi snil,
štěstí tě naplní v hodině,v které ses probudil.

V tu chvíli vzpomeneš,proč přišel jsi sem,
pro krásu,pro lásku,jež patří všem.
S těmito dary přichází duše tvá,
ta dobře ví,co dělat a jaký zde úkol má.

Setrvej nadále,člověče,ve světě hmoty,
rozdávej dary trvalé hodnoty...
Pozvedni hlavu svou vysoko k nebi,
abys včas zachytil,co blíží se k Zemi.


Starověký kočár z rodhia

24. března 2012 v 8:00 | seznam.obrázky.cz |  Mix

Kočičky-proč je milujeme?

23. března 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Kočičky

Kočičky jsou snad jedny z nejušlechtilejších tvorů na naší planetě.Mají v sobě něco fascinujícího a jejich gracióznost a
půvab,nás denně okouzlují.Nabízejí nám svou nezištnou lásku a něhu a zároveň je v nich něco tajemného.
Zahleďte se do očí kočky,jsou hlubové ,vnímavé,laskavé a uklidňující.Vzbuzují v nás ušlechtilé pocity a tím se z nás
stávají lidé laskavější a citlivější.Jsou příkladem lásky a něhy a jejich předení a hebká srst ,je nejlepším lékem na
naše problémy a bolesti.Jejich vrnění vyrovnává vibrace v našich čakrách,to znamená,že jsou to éterické bytosti,
které svými smysly vnímají víc,než my.-lidé.Jejich ladné pohyby,něžná tlapička,teplý jazýček,kterým nás olíznou,jsou
balzámem na naše duše.
Řekněte ,je snad toto dokonalé Boží stvoření dílem náhodného evolučního procesu? To může říct jen ten,kdo na své
cestě ještě nedošel k tomu,že všechny tyto dary a pohlazení,nám ve své veliké laskavosti daroval jejich i náš Tvůrce!Pijte vodu nalačno

22. března 2012 v 6:30 | emailová pošta |  O zdraví a nemoci

Pite vodu na lačno!
ČLÁNKY KAMPANE ZA PRAVDU V MEDICÍNE - Pravda o vode (Liečba vodou)
V Japonsku je bežne piť vodu každé ráno a to hneď po prebudení sa. Vedecké výskumy dávno potvrdili blahodárny vplyv tohoto zvyku na zdravie a tvrdia, že voda je u Japoncov veľmi účinným liekom pre známe vážne ochorenia ako bolesti hlavy, migrény, srdcové ochorenia, tachykardia (zrýchlené srdce), epilepsiu, obezitu, bronchiálnu astmu, zápaly klbov (artritidy), tuberkulózu, meningitídu, ochorenia močových ciest (vrátane obličiek), zápchu, zrakové problémy, maternicu, nádory, menštruačné ťažkosti, zápaly horných a dolných dýchacích ciest, duševné ochorenia a iné.
Metóda liečby:
1) Hneď po prebudení, pred umytím zubov, je potrebné vypiť 4 x 160 ml pohárov čistej (nebublinkovej!) vody.
2) Po umytí zubov (poznámka č.1) nejesť a nepiť NIČ počas nasledujúcich 45 minút.
3) Po 45 minútach môžete raňajkovat, pomaly, aspoň 15 minút. (poznámka č 2).
4) Po raňajkách, obede a večeri (poznámka č 3) nejesť a nepiť nič počas nasledujúcich dvoch hodín. Po dvoch hodinách je potrebné hlavne doplniť zásoby vody (KAŽDÝ ČLOVEK, ZDRAVÝ I NEZDRAVÝ MUSÍ PIŤ ASPOŇ 2 A POL LITRA ČISTEJ, NEBUBLINKOVEJ VODY DENNE!!! Úprimne si odpovedzte na otázku: "Koľko čistej vody vypijete denne???").
5) Starší a chorí, ktorí nemôžu vypiž 4 poháre vody naraz môžu na začiatku začat s menším množstvom vody a postupne zvyšovat na 4 poháre. Telo si postupne na vodu zvykne tak, ako si počas dlhodobého dehydrovania od vody odvyklo.
Táto liečba hydratáciou tela skutočne pomohola mnohým trpiacim na rôzne ochorenia a záleží len na vás, či pomôže aj vám.
Upozornite na túto liečbu svojho lekára, ktorý vám samozrejme povie, aká je toto hlúpost a to len preto, aby vám mohol predpísať další chemický liek, ktorý bol nasilu lekárovi predaný farmaceutickým ("medicínskym") reprezentantom.
Doba potrebná na liečbu/kontrolu/zlepšenie pomocou tejto najjednoduchšej, najlacnejšej a preto utajovanej metódy:
- Vysoký krvný tlak - 30 dní
- Zápal a bolesti žalúdka - 10 dní. Pri vrede žalúdka sa odporúča piť 2 poháre vodykaždé dve hodiny. Takto istý lekár, bývalý študent Dr Fleminga, vyliečil viac ako 3000 pacientov so žalúdočným vredom.
- Cukrovka - 30 dní
- Zápcha - 10 dní
- Nádory - 180 dní (vylúčit bravčové, hovädzie, mlieko, syry, cukor, vyprážané jedlá, bielu múku a ostatné nezdravé jedlá. Jesť veľa ovocia, zeleniny, strukovín, rýb, cesnaku, vitamínu C , marhuľových jadierok (10 jadierok 6 krát denne!!!), orechov a iné zdravé jedlá.
- Tuberkulóza - 90 dní
- Zápaly klbov - počas prvého týždna treba použit túto metódu len počas prvých troch dní, potom prestať. Na další týždeň pokračovat v liečbe už normálne).
Táto liečebná metóda nemá žiadne známe vedľajšie účinky, avšak na zaciatku budete močit častejsie, ale to len pokiaľ sa doposiaľ dehydrované telo naučí zdržiavat v sebe vodu.
Bolo by prospešné, aby každý v tejto procedúre pokračoval aj po zmiznutí choroby. To samozrejme platí aj pre zdravých ľudí. Táto procedúra by mala byť bežným stravovacím návykom.
Prosím, povedzte o liečbe vodou VŠETKÝM, s ktorými sa stretávate, hlavne tým, na ktorých vám záleží. Takto môžete pomôcť mnohým zbytočne trpiacim. Ľudia v 20 storočí sa žiaľbohu odchýlili od pitia vody k používaniu všakovakých druhov nápojov, čo je tragické, kedže NIČ nesmie zameniť vodu. Smutné je preto aj to, keď lekári, namiesto toho, aby povedali pacientovi, aby pil dostatok vody, kážu piť dostatok tekutín.
Pite čistú nebublinkovú vodu a ostanete zdravší a aktívny veľmi dlho!
Poznámky:
1) Odporúčam používať zubnú pastu bez fluoridu. Žial mnohé pasty obsahujú toxický fluór, ktorý sa inak používa aj ako jed na myši! Nechcete si predsa čistiť zuby jedom na myši.
2) Výživoví (metabolickí) lekári a špecialisti vyzdvihujú fakt, že tráviaca sústava sa dopoludnia stále zbavuje zbytkov stravy z predošlého dňa. Preto je prošpešné, ak človek (aj zdravý) má ako raňajky pár druhov ovocia, čo výrazne pomôže tráviacej sústave.
3) Po hlavných jedlách obsahujúcich oleje a masti sa musí piť teplá voda, alebo čaj (1-2 poháre). Tí, čo pijete po jedle chladné nápoje, vedzte, že každý chladný nápoj zahusťuje, či stužuje oleje a masti, ktoré ste práve zjedli. Tieto stuhnuté oleje výrazne spomaľujú trávenie. Keď táto stuhnutá zmes potom reaguje so zvýšenou žalúdočnou kyselinou, rozloží sa a je vstrebaná v dnanástorniku rýchlejšie ako ostatné jedlo a ostáva v dvanástorniku. Čoskoro sa táto hmota premení na tuky a výsledkom je často nádor. Teda prosím, šetrite sa a pijte po jedle teplé nápoje, najlepšie teplú vodu.
Preložil a upravil
Damián

--------------------------------
Mária Zárišová
www.byliny-intra.sk alternativna liečba


Hlasy z Tibetských jeskyň

21. března 2012 v 8:00 | youtube.com video |  Esoterika

Přijde jaro

21. března 2012 v 8:00 | Maytreia a Orion |  Esoterika
Vzkaz od Zlaté Dušičky

Přijde jaro.

Mnohé zimní dny jsou velice nepříjemné. Čím déle trvají, tím více touží lidské duše po teple. Po teple fyzickém, ale také po teple duševním.
Mnozí cítí chlad i ve svých srdcích. Neumí se otevřít tomu, co je potřeba zpracovat a neustále narážejí na překážky různých očekávání, špatných nálad, odporu či strachu. V této době toto není nic zvláštního, neboť lidé se teprve učí zažívat nové pocity spojení, sdílení a lásky, učí se otevírat svá srdce a učí se pracovat s novou energií. A to chce svůj čas. Mnozí chápou, že se s nimi cosi děje, i když neznají původ těchto procesů. Jsou to prostě změny, které dosud neznali. A učí se. Jdou cestou překážek a snaží se je odstraňovat. A daří se. Někomu pomalu, někomu rychleji. Důležité je, že postupují vpřed. Situace, které přicházejí do všech životů, jsou také v něčem nové. Vše je těžší pro zpracování. Situace se pro některé může zdát neúnosnou. Poté však přijde nová vlna, která vás zvedne opět nahoru. Intervaly jsou nyní velice krátké. Vše, co se děje kolem, vás posouvá. Uvědomujete si, co se děje, mění se vaše reakce na vámi prožité. A jaro přijde. Přijde i do vašich životů. A nebude to dlouho trvat. Utužujte svou trpělivost a staňte se více otevření tomu, co vás čeká. Životy jsou pro vás těžké a řešíte je individuálně. Přesto všechno jste tady a pracujete na sobě v této zvláštní době. A že zvláštní opravdu je. Mnoho duší jásá radostí, že jsou zde a učí se nové věci. Jsou tu i pomocníci, kteří ostatní provádějí touto dobou. Vždycky tu byli a vždycky budou. Ale nyní v daleko větší míře. Ale nejsou zde, aby dávali rady, jsou zde spíše proto, aby díky svým zkušenostem pomohli inkarnovaným duším projít důležitým obdobím, zvládnout své lekce. Pracují neustále. A i když je nemusíte přímo zavolat, jejich energie je s vámi neustále. Cítíte ji. Cítíte, když se zklidníte, jak vámi tato energie proudí. Uvědomujte si to a děkujte jim za jejich pomoc. Kdybyste viděli, kolik světla a lásky proudí mezi vámi, kolik bytostí vás podpírá, plakali byste radostí a vděkem. A přesto toto můžete zažít. Stačí se na tyto bytosti naladit, stačí nahlédnout do své duše a budete mít odpověď. A pokud toho nejste schopni, nermuťte se, neboť oni zde opravdu jsou. A sami jednou uvidíte tu nádheru. Oni ví, že je váš život pro vás těžký. Oni to ví a těší se z vašich úspěchů. Tak přijímejte změny, žijte život a nenechte se zdeptat. Vždyť stačí jen si vzpomenout… a energie lásky vás zaplaví po celém těle. Jste boží děti stejně jako oni. Maytreia a Orion

To je talent!

20. března 2012 v 8:00 | youtube.com video |  VIDEA

Jarní citát

20. března 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  Moudra a mezilidské vztahy

Jaro!Venku se probouzí vůně dýchající země,
vůně rostlin nejrůznějšího charakteru a vzrůstu.
Je krásné,životodárné a rozdává pro každého stejně.
Tak jako u rostlin i u lidí,jsou tací,
co mají trny a ostny,s kterými nepříjemně bodají
-a přesto jsou jedineční a potřební.
Některý květ voní méně,než jiný,
abychom si mohly vychutnat krásnou vůni.
Tak je to i s lidmi.S anděly

19. března 2012 v 6:30 | xx |  Esoterika


Afirmace

18. března 2012 v 6:30 | xx |  Esoterika


O trávení podruhé

17. března 2012 v 6:30 | Izabela Klimová |  O zdraví a nemoci

V prvním článku jsem zveřejnila informace o trávícím traktu,zpracované panem ing.Chromíkem.Dnes se chci zmínit
o tom,jak naše trávící soustava souvisí s vesmírem.
Střeva totiž souvisejí s vesmírem hodně,dokonce bezprostředněji,než mozek.
Všechny nemoci jsou důsledkem,příčina onemocnění však spočívá v trávícím traktu.Veškerá naše somatika
má svůj původ v tenkém s tlustém střevě.Život se vyvíjel od nejjednodušších forem života,které mají prakticky
jen zažívání.Základní kontakt s vesmírem se uskutečňoval u těchto organizmů za pomoci tohoto elementárního
mechanizmu.Všechny informace přijímají naše střeva a hlavní úloha při jejich prvotním zpracování patří právě jim.
A nejen střeva,ale i žlučník,slezina a slinivka úzce souvisejí s vesmírními pochody.Žlučník je například orgánem
soudnosti.Většina nemocí jater a žlučníku má původ v odmítání vidět jasně,rozlišovat a správně se rozhodovat.
Každá naše zkouška se zase uvolňuje ve slinivce.Slinivka je spjata se slezinou a oba tyto orgány jsou propojeny s
hlubinami země.
Jakmile u nás převažují zájmy těla,tedy pragmatizmus,začíná degradace duchovních struktur.Veškeré naše problémy
se pak z duchovní úrovně dostávají na fyzickou rovinu,no a jsme nemocni.
A když jsme nemocni,tak užíváme chemické léky.Ty ale nenesou v sobě vesmírnou informaci.
Člověk je minerál,rostlina a živočich zároveň.Informace obsažené v léčivých rostlinách působí v hlubinách lidského
podvědomí,protože vše živé vzniklo z rostlin.Rostlina je schopna dokonce blokovat naši podvědomou agresi díky
reorientaci na jiné informační plány a změnou podvědomé emocionální zaměřenosti.Produkty vyráběné na bázi léčivých
rostlin mohou být zaměřeny na harmonizaci duchovních struktur a na upevnění fyzického těla.Nesou v sobě miliony
let starou informaci o vesmírných zákonech,které fungují v každé době.
Proto je tak důležité dbát na to,co vkládáme do našeho těla.Neméně důležitá je fyzická i psychická hygiena,na kterých
je závislé naše zdraví.

Dnešní den

16. března 2012 v 6:30 | ing.Chromík |  Esoterika

Dnešní den

Dnešní den je pozoruhodný den, je Tvůj.
Ten včerejší se Ti již vyklouzl z ruky
Ten již nemůže mít jiný obsah,
Než jaký jsi mu dal.
Zítřek ještě nemáš přislíbený!
Ale dnešní den, ten je jediný,
s kterým si můžeš být jist.
Můžeš ho naplnit, čím jen chceš.
Využij toho! Dnes můžeš někomu udělat radost.
Dnes můžeš někomu pomoct.
Dnes můžeš žít tak,
že Ti někdo večer poděkuje,
že jsi, že existuješ, že Tě pocítil.
Dnešní den je Tvůj význačný den!
Je Tvůj!


Já a kontrola

15. března 2012 v 8:00 | Štěpánka |  Moudra a mezilidské vztahy

JÁ a kontrola

Naučný slovník definuje kontrolu jako dozor, dohled, revize, přezkoušení, ověřování, testování, přezkoumání. Co vás jako první při vyslovení kontrola napadá? Jaké pocity ve vás slovo kontrola vyvolává?
V průběhu života jsem ke všem kontrolorům zaujala stanovisko: "Je to jejich práce, pokud budou chtít něco najít, vždycky si najdou."
Pro mě hodně osvobozující úhel pohledu.
Díky němu se už dávno nehroutím, neděsím při ohlášených či neohlášených návštěvách kontrolorů. V období kontrol i dobře spím.
Nástroje kontroly jsou od toho, aby sledovali dodržování nastavených pravidel. - jednak obecně platných pro společnost, ve které žijeme,
- druhak těch, která si nastavíme my sami v sobě .
Všem je nám dobře známá jednoduchá rovnice -
nedodržuješ pravidla = zaplatíš
pokuta a "trestné" body za překročení povolené rychlosti
pokuta za jízdu v roli černého pasažéra
důsledky úrazu při nepoužívání chráničů při sportu
porušení léčebného režimu při nemoci
Ve většině případů se poučíme a následky nejsou žádné. Díky Bohu.
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak naše
Nedůvěra v sebe sama
Neupřímnost k sobě samým
Neporozumění závažnosti umět přiznat chybu
Neznalost důležitosti umění odpouštět
Nepochopení síly přijetí
UBLIŽUJE
nám samým ?
našim dětem, partnerům ?
našim kolegům ?
a také úplně neznámým lidem ?
Jsem přesvědčena, že většina z nás dovedla k dokonalosti kontrolu
nad svým sebeovládáním - jen ať na mě druzí nepoznají, že něco neumím
nad svým vzhledem - co by si o mě druzí mysleli, kdybych nebyla nalíčená
nad čistotou svých bytů - to by mi rodina neodpustila, kdybych neumyla nádobí
Ano, o fyzických věcech jsme přesvědčeni, jak je máme pod kontrolou.
NESKUTEČNĚ se mýlí každý, kdo si to myslí
PROTOŽE dokud
Cokoli otřese vaší vírou v sebe sama
Nebudete upřímní sami k sobě
Vás bude ovládat strach přiznat chybu
Se nenaučíte odpouštět sobě i druhým
Se zdráháte přijímat sebe i druhé bez podmínek
STÁLE
se budete hroutit pod sebekontrolou
budete stát před kontrolou druhých lidí
budete v zajetí kontrolování druhých
na vás budou dopadat tresty za nesplnění předpokladů
PROTOŽE
Nejkrásnější věci stejně pod kontrolou NIKDY mít nebudete
Nevěříte?
A co takhle - LÁSKA - můžete ji mít pod kontrolou?

NE, NIKDY.
LÁSKU buď cítíte, vnímáte, přijímáte, užíváte si ji, rozdáváte.
No anebo prostě není a vy vlastně nemáte co kontrolovat.
DÁVÁM nevyžádanou radu všem, kdo mají potřebu vždy mít všechno, všechny pod kontrolou:

Ukázněte svou mysl, nedovolte strachu ze života bez kontroly, aby vás ovládl
a užívejte si své životy plné LÁSKY.


Staré systémy

14. března 2012 v 8:00 | Amia a Féva |  Esoterika

Milovaní naši pracovníci Svetla,

prebehli nesmierne zmeny vo všetkých sférach, či už vedomých, fyzických, planetárnych či medziľudských. Projekt duality bol zastavený a ukončený. Od mesiaca júl plne uvidíte a precítite všetky zmeny, cez politickú až po vzťahovú oblasť. Všetky operácie prebiehali pod najvyšším utajením, bez možnosti zaváhania sme koordinovali tieto procesy previbrovávania Zeme aj vás. Nesmierne s vďakou a úctou ďakujeme vám, vedomým pracovníkom Svetla, ktorí aktívne vykonávajú všetko potrebné a zároveň aj vám Svetlám, doposiaľ neaktivovaným, že sa vaše Srdcia prestali brániť Svetlu. Čaká vás zmena, príchod nového,ale pred tým úplná očista. Už veľa krát bolo nami spomenuté to, že všetky čistenia prebiehajú s plným povolením a vedomým každej duše na Matke Zem. Nikdy nebolo a ani nebude dopustené aby sa udialo niekomu niečo mimo plánu jeho duše. V uplynulých dňoch bola čistená emócia ľutovania, sebaľutovania a falošného súcitu. Dovoľte nám viac rozobrať túto tému. Ľútosť je zasahovanie, napájate sa do energií druhých bytostí a prijímate jej emóciu a tým preberáte aj jej záťaže na seba. Falošný súcit vyvolaný osobnými vzťahmi a hlavne médiami (TV, tlač), ktoré vás denne zahlcujú katastrofickými scenármi a tragédiami na osobnej rovine, vojnami a nepokojmi, strachmi z chorôb, nedostatku ako takého a hlavne nedostatku peňazí. To všetko sú posledné záchvevy systému temnoty, ktoré sa ešte pokúša udržovať kolektívne vedomie na čo najnižších vibráciách. Áno, udejú sa čistenia v podobe zemetrasení, vody, ohňa, vetra, všetko ako dôsledok očisty starých systémov a manipulácií proti Jednote a Matke Zem.


Naši milovaní, preciťujete vlny, vlny zúfalstva, úzkosti a strachu z toho že cítite ako sa vám všetko "rúca" pod rukami a priamo pred očami. Dovoľte starému odísť. Pustite posledné vlákna, putá a kŕče, ktoré spôsobujú to, že všetko staré ešte kŕmite svojim strachom. Predstavte si seba, ako vstupujete do raja. Na miesto kde vám bude poskytnuté všetko, stačí len byť ochotný pustiť všetko staré a prejsť Bránou vedomia Srdca do raja "nahí". Matka Zem a vy s ňou ste energeticky prestúpili cez vibrácie 4. dimenzie. Miesta plného prerodu Zeme, vesmíru a vás. Vy deti Svetla, milovaní Majstri, vedome rozhodnutí byť súčasťou tejto magickej chvíle, ktorá raz a navždy zmení Všetko, čo Je. Uvedomte si svoju silu, svoje Srdce, Lásku ktorou ste a ktorá skrz vás lieči všetkých a všetko. Ste stĺpmi Svetla, privádzajúci na Zem plné Nebo pre všetkých. Nebojte sa viac seba. Je čas prevziať plnú zodpovednosť sám za seba, uchopiť všetko a zároveň všetko pustiť. Rozhodnutie, Tu a Teraz. Znova opakujeme že rok 2012 slúžil ako termín na uvedomenie sa a zároveň aj ako nástroj ako odpútať pozornosť od prítomného okamžiku.

Ó pane náš

13. března 2012 v 8:59 | Věra Martinová |  VIDEA

Trávení

12. března 2012 v 6:30 | ing.Chromík Josef |  O zdraví a nemoci

Člověk a zažívací trakt - trávení.
Člověk je v nejužším smyslu zažívací trubice, která je zároveň nejkritičtějším systémem našeho těla. Zažívací trakt obsahuje dutinu ústní, jazyk, slinné žlázy, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník a řitní otvor. Hlavním smyslem zmíněné soustavy je trávení, tj. vstřebávání potravy a tekutin, zničení škodlivých bakterii, vytváření střevních vitaminů a vylučování odpadních látek.
Tyto orgány jsou nejvíce poznamenány životním stylem a celým jeho režimem, špatnými návyky, dietami a léky, převážně antibiotiky, které užíváme.
Nemoci, související s tímto systémem zahrnují alergie, maloabsorpční syndromy, záněty tlustého střeva, zácpu, průjem, pálení žáhy, plynatost, koliky, divertikly, "Leaky gut syndrom", český zvýšení propustnosti střevní stěny a mnohé další. Pokud bychom zkoumali tyto nemoci, zjistíme, že mnohé se nedají léčit klasickou medicínou. Při některých chorobách (zácpě, průjmu) konzumujeme velké množství léku, což v konečném důsledku celému tomuto traktu nejen neprospívá, ale někdy může i vážně poškodit celý náš organizmus.

První imunitní obrana.
S trávicí soustavou je to jako s motorem auta. Musíme ho stále zásobovat vhodným množstvím paliva. Uznávání odborníci tvrdí, že trávicí soustava každého z nás má již genetický určenou dobu pro zpracování potravy. V této souvislosti si musíme uvědomit, jak obrovský je tento náš zažívací trakt vytížen. Jestliže jíme pouze 3 krát denně po dobu 80ti let, tak musí táto naše soustava zpracovat mnoho přes 80.000 jídel za celý svůj život.
Tak nyní pozor: Pokusy na myších a králících dokázaly, že ty zvířátka, které byly krmeny méně, žily daleko déle než ty, které se dostaly potravy hodně, kolik kdy chtěly. Z toho lze usuzovat, že i člověk, jako lidská bytost bude jíst méně a zřídkavějí, může žít déle, protože jeho trávící soustava není přetěžována.
O naši trávící soustavě si myslíme, že má jen funkcí rozkládat potravu na základní částice. Zapomínáme ale, že množství výživy, které vstřebáváme do těla nesouvisí jen s tím, jaké jídlo jíme, ale také, jakým způsobem jídlo trávíme. Proces trávení začíná již v dutině ústní, kde enzymy rozkládají uhlovodany (sacharidy). V žaludku je pepsin a chlor k rozkladu bílkovin na menší jednotky. Kyselé prostředí žaludku je nezbytné pro zničení nebezpečných bakterii, které přijímáme s jídlem. Lidé s nedostatkem kyseliny solné v žaludku nemohou dobře strávit bílkoviny a jsou náchylnější k bakteriálním infekcím. Tak naše trávící soustava se tímto způsobem stává první imunitní obranou těla. To znamená, že pokud řádně nepracuje, často onemocníme aniž bychom si včas uvědomili, že tyto problémy souvisí s naši trávící soustavou.
Také stres často ovlivňuje žaludeční šťávy a trávení. Rozhodující je cesta potravin trávící soustavou. Lidé, kteří mají rychlý pohyb živin trávícím traktem, často nemohou vstřebat dostatek vitaminu a minerálů do krve, takže potřebují jíst čačtěji. Proč trpíme zácpou? Existují 3 hlavní důvody. Nepijeme dostatek tekutin, nemáme dostatek vláknin v jídle a necvičíme. Další faktory, které to mohou ovlivňovat je nevyvážené množství mikroflóry, nedostatečný krevní oběh a špatně fungující nervová soustava.
Prostředí mikroflóry uvnitř střev je prostor, jenž je velmi zevrubně probádán. Tak ve střevech existují stovky typů bakterii. Některé jsou zdraví prospěšné, jiné škodlivé.

Jsi to, co jíš a trávíš.
Nekontrolovatelné množství antibiotik ničí zdravé prostředí mikroflóry ve střevech. Kromě vytváří velké množství onemocnění, které klasická medicína nedokáže a neumí vyléčit. Bakterie se stávají stále odolnějšími proti antibiotikům, které užíváme. Následně zjišťujeme, že mnoho z těchto léků již není účinných. Ale antibiotika, která porušují naši trávící soustavu, vyrábějí se stále ve větší míře. Potřebujeme změnit myšlení. Namísto snahy o ničení virů a bakterii potřebujeme posílit imunitní systém, aby naše tělo mohlo přirozeně bojovat proti vzniku nemoci. Když není přítomná zdravá střevní mikroflóra, nezdravé bakterie mohou vytvořit škody ve střevních stěnách a toxiny se mohou snadno dostat do krve a produkovat volné radikály. Pak máme stále více problémů se záněty kloubů, štítnou žlázou, astmaty, alergiemi a migrény.
Pokud trávení nefunguje, celé tělo je ohroženo. Nemůže-li vstřebávat vitaminy minerály, bílkoviny, tuky a sacharidy do krve, nemůžeme očekávat, že vyléčíme jakoukoli nemoc v těle.
Tyto problémy a poruchy trávící soustavy je možno rozeznat na pohledu do oči, na první zónu kolem oční panenky. Ty nejvnitrnější kruhy panenky jsou žaludek tenké a tlusté střevo. Ony signalizují nedostatek i kyseliny solné v žaludku, divertikly ve střevech, přemnožení škodlivých bakterii ve střevě, nedostatečné vstřebávání živin a oslabení střevních stěn. Často slyšíme "jsi to, co jíš" protože právě z toho všeho čerpá naše celé tělo informace. Ale rozhodující v tom, co pohlcuješ, je právě především to, v jakém stavu máš svůj trávící systém.


Metatron o roce 2012

11. března 2012 v 8:00 | www.svetloatlantidy.cz |  Esoterika

2012 - Pohled na velkolepý rok dopředu!

Archanděl Metatron - Pohled na rok 2012


Zdravím Mistři!
Obklopujeme každého z Vás léčivou energií, čímž Vám pomáháme uvědomit si, že jste sami sobě Mistry na cestě Vzestupu. Naším posláním je nabídnout Vám inspiraci a jasný rozhled, ale zároveň je nezbytné, abyste Vy, jako posvátné a suverénní bytosti, byli soudní a nakládali s touto i každou jinou "channelovanou" zprávou, dle svých vlastních pocitů.
V roce 2012 proběhnou další změny. Tento rok je velice slibný tím, že se vyřeší mnohé z našich obav, které máme. Vzestoupení je skutečně nadosah - a dojde k němu. V mnoha aspektech již k nanebevstoupení došlo, ale jediné, co ještě zbývá udělat, je dokončit kompletaci Krystalické mřížky a aktivovat finální krystalický přechod.
Média neustále zobrazují válku, hladomor, katastrofy a finanční kolaps. Jediné, co se vysílá, je to, co lze vidět pouze ve 3D. To je však plné marnosti, nemyslíte? Proroci konce světa navazují na tato témata, nebo ne? Někteří z nich jsou velice zaměřeni na strach, kupříkladu ze srážky s kometou, přetočení pólů a ekonomického kolapsu. Zda tyto teorie zastáváte či ne, na tom nezáleží. Je to pouze o vašem strachu, který ve Vás vytvářejí.
Drazí, znovu Vám říkáme, že Vzestoupení je na cestě a lidstvo ho zažije. Je čas opustit staré energie strachu a bolesti. K žádnému konci světa nedojde. Říkáme Vám, že vychází Nové slunce a to je doba, kdy přicházejí velkolepé změny. A tím máme na mysli vskutku VELKOLEPÉ.
Mistři, na této planetě budou vždy lidé, kteří budou předvídat strach a zkázu. Ti ale slouží dualitě, však stačí se rozhlédnout po planetě, abyste se přesvědčili svým názorem. Není účelem Ducha, abyste se vzdali naděje, nebo se vzdali své svobodné vůle. To jsou staré energie. Naším poselstvím je ve Vás probudit uvědomění, že to božství, které hledáte, máte v sobě a také, abyste opravdu věděli, že vše vzestoupí a že jste na nejlepší cestě, aby k tomu došlo co nejdříve. Promluvme si tedy o roce 2012.
2012 je nesmírně důležitý rok. Obsahuje v sobě mnoho multidimenzionálních křižovatek a časových bran. To jsou ve skutečnosti různé časové body, díky kterým můžeme postoupit vpřed. Tyto body jsou brány, díky kterým přišlo z budoucnosti mnoho z Vás. Jste vyslanci v čase, stejně jako Siriánsko- Plejádští navigátoři, kteří sem přinášejí nové kódy, které otevírají planetu k Vzestupu.
2012 je poslední výzva k probuzení. Je potřeba v tomto roce vykonat mnohé. Ta skutečná práce přichází až teď. Nyní, v této fázi, mnoho z vás našlo části sebe, které ještě neumíte plně pochopit a přijmout. Cítíte se jakoby cizí na Zemi a Vaše energie nemusí nutně souznít s tím, co se odehraje v tomto roce. Ve skutečnosti se můžete cítit ztraceni a polapeni v temnotě.
Drazí, věřte, že tyto pocity jsou běžné a vše zapadá do předem připraveného plánu, který byl vytvořen Vámi, a to v budoucnosti. Vězte, že to dopadne tak, jak chcete Vy. Existuje obrovské množství duší, které si vybraly být zde v tomto čase a přicházejí z dimenzí přesahující 5D (i z budoucnosti) a tak lépe chápou, co se nyní děje a i to, co se bude dít v roce 2012.
Jste vyslanci Křišťálového Světla - zastupitelé Lásky. Z pohledu linearity a vašeho pohledu na čas, jste přišli z budoucnosti pomoci lidstvu v bouřlivých časech, které se rozvinuly v posledních 24 letech. Mnoho z Vás se probouzí až teď, což je záměr.
Začali jste hromadit věci v době, kterou nazýváte "Baby boom", což je éra po 2. světové válce. Vaše počty se neustále zvyšovaly do doby, kterou nazýváte éra Generace X, tedy Indigo a Křišťálových dětí.
Jste vyslanci Křišťálového Světla, průkopníci alternativní budoucnosti Země …. Nanebevstoupení.
Ve svých životech jste měli mnoho úkolů a povinností. Jste Strážci Moudrosti, ochránci Země, šamani, ohniví tanečníci, bojovníci Světla, hvězdné bytosti, Starší, Nositelé Síly a léčitelé času.
Přišli jste navrhnout a vytvořit jinou budoucnost, než jaká byla naplánována. Jste tu, abyste vedli lidstvo skrze paralely možných katastrof a neštěstí, který by mohly vyvolat zmatek, jak se již několikrát stalo. Jste zde, aby se historie neopakovala - a my Vám říkáme, že jste uspěli.
Podívejte se. Jste poradci, odpadlíci a lovci paradigmat. Použijeme nyní analogii s mořem, abychom objasnili Vaši roli vyslanců Světla. Představte si, že vzestoupení je jako člun na moři, pracovníci světla jsou jako profesionální navigátoři, kteří přesně vědí, kde jsou nebezpečné proudy, kde příliv a odliv naráží do skal. A tito navigátoři vědí, jak se tomu vyhnout, jak tato místa proplout a jak udržet zátěž. Jsou tu učitelé s odbornými znalostmi v mnoha oblastech, které přinesou kolektivní moudrost, jaká nemá v historii lidstva obdoby.
Mnozí z Vás zažili nanebevstoupení mnoha planet a jiných světů a uvědomujete si, jaká nebezpečí hrozí. Jste srozumnění s tím, jak vše probíhá. V tuto dobu jste již skoro hotovi.
Snad nejdůležitější rolí pro Vás vyslance v roce 2012 je - nepodlehnout strachu a temnotě starých energií a pomoci tím, že budete vyzařovat neustále světlo. Nesmíte se nechat odradit !

Co nastane v roce 2012 ?
Nový začátek. Vzestup Země umožní dimenzní postup naší planety. Země se posouvá k novému Krystalickému poli, rozšiřujícím od 4. k 12.dimenzi. Krystalický matrix je generován níže uvedenými událostmi:
*Krystalická mřížka bude dokončena 12.12.2012
*Sjednocení dvanácti Základních slunečních disků, které představují nové DNA a nové frekvence pro Zemi.
*Globální sjednocení krystalického pole, kdy dva hlavní body se nacházejí v Arkansasu a Brazílii.
*Dokončení osmiboké pyramidy, která zahrnuje Krystalickou síť okolo Země a zároveň je napojena na kosmickou mřížku, které je dodávána energie z Orionu a Arkturu.
Tyto a ještě mnohé další úpravy musí být dokončeny ještě v roce 2012. V mnoha ohledech probíhá nanebevzetí již od roku 1987, ale jako konečný krok, musí být dokončeny výše uvedené body
Jak již bylo řečeno, mnozí z Vás jsou nositeli nových kódů, krystalovými inženýry a kvantovými mechaniky, kteří jsou zde na pomoc s vyplňováním úkolů. Jiní z Vás zase posly z budoucnosti, další kupříkladu vyslanci Siriánsko - Plejádské aliance. To platí zejména pro ty, kteří se nazývají Strážci Země.
Jedná se o práci, kterou vykonáváte intuitivně. Mnoho z Vás má protějšky na siriánských a plejádských lodích, které také slouží ku pomoci v této době.

Silná data a aktivační fáze roku 2012
Existují určité klíčové frekvence, vyskytující se v konkrétních datech. Rovnodennosti, slunovraty a zatmění budou extrémně silné a každé takové datum představuje jeden malý kód ke konečné změně vzestupu. To, co se nazývá 12. vlna vzestupu, začíná koncem ledna a pokračuje až do 12.12.12.

Klíčová data roku 2012 jsou následující:
25.ledna - Zahájení 12. vlny vzestupu.
3.únor -Neptun v Rybách-Zvyšování vnitřních vizí
8.února - Chiron v Rybách - Skvělá příležitost pro individuální uvolnění a globální léčení
20.března - Equinox - 4. a poslední vlna Vesmírné spoušťě, stahování a inicializace Krystalických kódů
20.května - Zatmění slunce - Makro integrace lidstva - rovnováha mužského principu
4.června - Zatmění měsíce - makro integrace lidstva - rovnováha ženského principu
6.června - Integrace Venuše - Integrace Siriánsko-Plejádské aliance, plný návrat zlaté energie delfínů
20.červen - letní slunovrat - extrémně silný, dokončení energií předchozích zatmění a transitu Venuše
22 září - Podzimní rovnodennost - První propojení všech dvanácti primárních sluneční disků v krystalické podobě
13.listopad - Úplné zatmění Slunce - Aktivace 144 Satelitních slunečních disků na 12 základních disků. Konečná Mřížka Integrace božského mužství v rovnováze.
28. listopadu - Zatmění měsíce - Konečná mřížka božského ženství v rovnováze
12.prosince - (12.12.12) Završení - dokončení Krystalické mřížky. Aktivace posledních Atlantských krystalů a sjednocení pyramidové mřížky a slunečních disků. Mužská a ženská energie v jednotě.
21.prosince - Zimní slunovrat - Restart v mřížce vzestupu. Expanze a jednodušší přístup k dvanácti Rozměrům. Boží prst formuje Jupiter, Saturn a Pluto.
Restart = 12.12.12
12.12.12 se stanou veškeré systémy plně kódovanými. Aktivace Krystalu ohně na Biminách a Krystalu moudrosti na jezeře Titticacca.

Ekonomika
Mnoho z Vás již vidí, že se ekonomiky celého světa nezadržitelně spějí k pádu. Někteří již tento kolaps dávno předvídali. Drazí, ekonomika se musí změnit a také se změní, ale nečekejte, že nastane totální kolaps, protože to by neposloužilo Nové Zemi. Tato změna k novému systému bude probíhat desetiletí, tedy bude to postupný proces.

Americké prezidentské volby
V listopadu 2012 započnou nové prezidentské volby v USA. Nechceme předpovídat vítěze, ale jen říkáme, že je to velmi důležitá chvíle.
Prezident Obama je duše vyššího světla, a skutečně nabízí lepší cestu pro Spojené státy. Jeho znovuzvolení bude obtížné, ale je velice důležité. Jisté však není nic, jelikož v tomto hraje roli mnoho faktorů. Obama je muž, kterému záleží na občanech. Přesto ještě bude trvat mnoho let, než budou v představenstvu USA poctiví lidé.

Shrnutí
2012 je zázračným rokem. Je dokončením planetárního vzestupu vědomí. Změny však budou probíhat postupně, tak, jak na ně budete pohlížet lineárním pohledem. Většina z Vás se ale 22.12.2012 ohlédne a řekne:,, Vždyť se nic nestalo, co je za problém?" Ale Ti z Vás, kteří pochopili, o co jde, pochopí, že k té úžasné přeměně došlo a že započal vskutku nádherný čas.

Já jsem Metatron a přišel jsem se s Vámi podělit o tyto pravdy. Jste milováni.
A tak to je.

Do češtiny přeložili Sentinel a -Ag- (www.svetloatlantidy.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.