Říjen 2010

podzimní víkend

31. října 2010 v 12:54 | gifzone.com |  Mix

31.říjen

31. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Je-li cesta daleká,poznáš sílu koně,
trvá-li něco dlouho,poznáš srdce člověka.

Pohádka o míru

30. října 2010 v 9:58 | internetová pošta- Astrohled série |  Moudra a mezilidské vztahy
ptáček
 Obraz míru 

Žil jednou jeden král a ten dal v celé zemi vypsat cenu: Pozval všechny umělce,
aby namalovali mír. Nejhezčímu obrazu se dostane vysoké odměny. Umělci z celé
země se dali rychle do práce a donesli králi své obrazy. Ze všech, které byly
namalovány se ale králi líbily jen dva. Mezi nimi se musel rozhodnout. První
představoval dokonalé vyobrazení klidného jezera. V jezeře se odrážely malebné
hory, které ho obklopovaly a ve vodní hladině bylo možno spatřit každý malý
mráček. Každý, kdo obraz viděl, pomyslel ihned na klid a mír. Druhý obraz byl
úplně jiný. I tady byly k vidění hory, ale tyto byly rozeklané, hrubé a chladné.
Nad horami se hnal přes šedou oblohu velký divoký mrak a smáčel svými kapkami
vše, co bylo pod ním. Na obloze se proháněly blesky a téměř bylo možno slyšet
hromy. Na jedné z hor tekl silný vodopád kamsi do hlubin. Nikdo z těch, kdo
obraz viděli, by nepomyslel, že by se mohlo jednat o vyobrazení míru. Ale král
viděl za vodopádem maličkou houštinu, která rostla na rozeklané skále. V této
houštině si postavil hnízdo malý ptáček. A právě tam, v tomto nečase, seděla
ptačí samička klidně a pokojně ve svém hnízdě.

Který obraz získal první cenu? Král si vybral ten druhý a odůvodnil to takto:
"Nenechte se mást krásnými obrazy. Míru není potřeba tam, kde nejsou problémy a
boje. Opravdový mír přináší naději a znamená především toto, zůstat i za
nejtěžších okolností a nejvyššího vypětí ve svém srdci klidný a pokojný.

za oknnem30.říjen

30. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Láska není majetek,
který by se měl shromažďovat,
láska je záře,vůně,
která má být sdílena.

29.říjen

29. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Pochybnost je odvěká nemoc.
Víra je odvěký lék.
Soucit je odvěký lékař.
Zájem je odvěká ošetřovatelka.

lesní říše

28. října 2010 v 20:55 | thechamedoneruvardennet.nl

28.říjen

28. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Z ohňostroje bouře se pozdě večer
stává jen bzučení včel.

27.říjen

27. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Vesmír je harmonickým střetem všech prvků a sil,
které vytvářejí rovnováhu a harmonii.
Slovo vesmír doslova znamená "Jedna báseň"
uni-jedno,verse-báseň.
V této básni,v této harmonii je mír,
smích,radost a blaženost.

Projekt Země

26. října 2010 v 7:00 | www.orgo-net.com |  Esoterika

země

Život nikde nezačíná ani nekončí, pouze se přeměňuje. Hovoříme tedy o jeho formách-podobách. Těch je opravdu hodně až po velice neobvyklé, jako např. fyzický život v hmotném světě na Zemi. Právě touto formou bych se zde chtěl zabývat podrobněji.
Projekt Země patří mezi nejodvážnější projekty projeveného universa. Byl umístěn na náběžnou hranu vývojové části Velkého cyklu do blízkosti obratníku. Vnímáno současným pohledem, vrcholné děje projektu Země jsou zároveň vrcholnými událostmi vývojové části Velkého cyklu. Jsou tedy identické s obratníkem.

V naší galaxii je individuální život jednotlivých subjektů (bytostí) většinou vázán na její rotující tělesa, jako jsou hvězdy a planety. Obvykle je na nich, v různých formách, rozprostřen mezi dimenze 4D až 9D. Takové uspořádání tvoří standardní, většinový život v galaxii. Při takové míře uspořádání již vzniká poměrně velká Synergie. Časem se ale objeví nápad jít ještě dále. To však ve stávajícím uspořádání není možné. Je tedy pro takový záměr zkonstruováno nové medium, nové prostředí - třetí dimenze (3D). Ta vznikne zpomalením informace a snížením dosavadních vibrací 4D. Tuto novou formu nazýváme hmotou. Je mnohem více asynchronní, než doposud známá prostředí. Pohybuje se na samé hranici možného návratu zpět. Přináší nová, velmi žádaná omezení.
Vznikne tedy planeta Země, v jejímž jádře je umístěn krystal 1D. Ten tvoří potenciálový protipól neprojevenému universu. Smysly Země jsou umístěny do 2D, která je úzce spojena se 4D. Hmotný svět je zasazen mezi ně do 3D. Trvá velmi dlouho (v rámci dějin Země), než si běžný život galaxie osvojí vlastnosti nového fenoménu - hmoty. První pokusy proniknout do 3D jsou dokonce neúspěšné. Bytosti, které se o to pokoušejí, vibrují příliš vysoko a jejich vědomí je ještě dobře propojeno s vědomím universa. Někteří však za pomoci vody uměle sníží svoji vibraci, zpomalí informační výměnu mezi sebou a universem a vplují do úplně neznámého prostředí - fyzického světa. Začíná období příběhů Země, které brzy předčí očekávané. Pokud by vás toto období blíže zajímalo, mohu doporučit knihu archetypálních dějin Země "Silmarillion" od J. R. R. Tolkiena, kde je toto období dle mého názoru zatím nejlépe zpracováno.
ves


Od těchto dob uplynulo mnoho precesních cyklů a fyzický život na Zemi doznal opravdu velkého pokroku. Dnešní "podoba" fyzického jednotlivce by pro tehdejší první odvážlivce byla nepředstavitelnou a neuvěřitelnou. Sestup do hmoty byl dlouhý a opravdu hluboký. Jedinec se dostal tak dalece do zapomnění, že zapomněl na své systémové spojení. Zapomněl i na to, jak si své vlastní příběhy nejdříve napíše a pak odehraje v nějakém fyzickém těle ve 3D. Také zapomněl na to, jak se na takové zážitky těšil. Nemůžeme se proto podivovat, že vznikají i tak kuriózní situace, kdy lidé pátrají fyzickými prostředky po 3D formách života mimo planetu Zemi v domnění, že je to jediná možná forma života. Po negativním výsledku usoudí, že jsou pravděpodobně v galaxii sami.
Popíši, proč je projekt Země zařazován mezi nejodvážnější projekty projeveného universa. Jedním takovým důvodem je její umístění do Zóny svobodné vůle. Těch v universu příliš mnoho není. Zóna svobodné vůle je místo s maximální možnou asynchronicitou, kde je vše dovoleno. Účastníkům je zde ponechána plně svobodná vůle k uskutečňování jejich záměrů. Zóna dovoluje jakékoliv konání bez omezení, ovšem s časově posunutou odpovědností (karmický kruh). To je velmi záludná kombinace. V současné době se v rámci urychlení vývoje jednotlivců tato prodleva zkrátila a odpovědnostní odezva je součástí stejného života, ve kterém k ní vzniknul důvod.
mars
Aby mohla Zóna svobodné vůle být souladnou systémovou součástí, musí být stabilní a zohledňovat celkový systémový záměr. To je vyřešeno tzv. "koexistencí osudu a svobodné vůle". Ta je realizována pomocí klíčových snímků (bodů) osudu v individuálním příběhu jednotlivce (v lidském příběhu). Tyto klíčové snímky osudu si tvůrce svého příběhu zvolí sám před svojí inkarnací. Tím je nastavena trajektorie jeho fyzického života, jeho osud. Po inkarnaci již nemá žádnou možnost ovlivnění klíčových snímků, ovlivňovat může jen prostor mezi nimi. Vytváří tak proměnné okolnosti, za jakých projde dalším klíčovým snímkem osudu. Vlastní podoba příběhu závisí na hustotě a počtu zvolených osudových snímků. Uvedu dvě rozdílné situace. První příběh bude mít pouze dva klíčové snímky: narození a smrt. Vše mezi nimi si inkarnovaný jedinec může uspořádat libovolně. V takovémto případě se vůbec nedá sejít s cesty. Po odchodu z fyzického těla bude takový život vyhodnocen vždy jako úspěšný, ať se stane cokoliv. Je to typ příběhu, kdy není instalován žádný úkol, jde např. o vyzkoušení hraničních možností hmoty nebo jen o "rekreační" pobyt. Takový život jedince pochopitelně příliš nerozvine. K rozvoji a růstu dochází při překonávání překážek. To je náš druhý příběh. Tady si jedinec nastaví kromě povinných dvou klíčových snímků spoustu dalších. To jej na jeho cestě zavazuje jimi opravdu projít. Svobodná vůle je uplatňována v kratších úsecích a řeší spíše volbu prostředků k dosažení dalšího snímku. Nesejít z cesty by bylo obtížné bez zpětnovazebních indikátorů. Ty se objevují, zpravidla v třístupňové intenzitě, jakmile je ohrožen průchod dalším snímkem. Myslím, že jejich podobu nemusím popisovat.
vesm


Dalším důvodem zařazení Země mezi nejodvážnější projekty je realizace celého projektu v hmotném světě ve 3D. Fyzický svět je velmi hustý a poskytuje opravdu hluboké zapomnění. Realita je vnímána jen pomocí 5 smyslů a to pouze lineárně. Bytosti, které sem přicházejí, se zde setkají s věcmi, které nikdy předtím nikde v universu neviděly. Zažijí tu např. iluzi oddělenosti od systému, časové omezení fyzického těla a iluzi konečnosti, ne-moc, strach, bolest, nedostatek atd. Je tu veliká škála interakcí mezi 3D tělem a okolní 3D realitou. Věci, po čase běžné, se zprvu jeví neuvěřitelné. Např. vnímání barev, poslech hudby, koupání se ve vodě, vůně květin, fyzické jídlo atd. Zajímavá je i verbální komunikace v 3D tělech. Setkání s projevy souběžně inkarnovaných bytostí, které se znali před inkarnací, někdy překvapí. Platí čím blíže k obratníku, tím se na scénu dostávají temnější a násilnější kombinace příběhů. Díky "jepičímu" efektu je lidská bytost velice přizpůsobivá. Po určité době si i v těchto těžkých chvílích lidé zvyknou a berou ji jako jediný možný standard. Každý sestup má však svou hranici, od které se opět vzestupuje. V našem případě všechny sestupové tendence skončily průchodem projeveného universa obratníkem současně s dokončeným zemským obdobím Ryb.
Planeta Země, na které je tento projekt realizován, má velmi omezenou kapacitu. Bytostí, které se mohou fyzicky inkarnovat a na vlastní kůži Zemi vyzkoušet, je opravdu málo. Musíte mít dobrý důvod a trpělivost, chcete-li být mezi šťastlivci, kterým je umožněn inkarnační cyklus. Hodně štěstí.
pl

obrázky: www.seznam.cz

26.říjen

26. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


I cesta o tisící mílích začíná prvním krokem.

25.říjen

25. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Místo abyste netečně stáli,
zkuste se vydat po nějaké cestě.A i když nevíte kam vede,
alespoň se hnete z místa.

24.říjen

24. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Strach je opravdový nepřítel.Co dělá?
Kupuje nám rakev dlouho předtim,
než máme umřít.

23.říjen

23. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Ráno -sytím plameny své víry.
Večer-vidím něco naprosto úžasného.
Všechny mé pochyby zemřely hladem.kočičky s dýněmi

22. října 2010 v 20:45 | gifzone.com

podzimním krajem

22. října 2010 v 20:41 | xx |  Krásy Země

po dešti

22. října 2010 v 14:16 | obrazkyzdarma.cz |  Krásy Země
po dešti

22.říjen

22. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Někteří lidé neumějí říci "ne".
Jediný způsob,jakým umějí odmítnout,
je nemoc.

vesnická idylka

21. října 2010 v 12:55 | gifzone.com

Škodlivé -dopis Obamovi

21. října 2010 v 7:00 | www.orgo-net.com |  Barack Obama

Němečtí lékaři píší Obamovi o škodlivosti digitálního TV vysílání

(Obrázek: digitální vysílač v mlze. Ty různé bubny jsou asi na ty různé frekvence. Nahoru vede ještě asi 80m stožár. Už má svoje dárky, ale nepohrdne dalšími.)

To je u nás slávy se zaváděním digitálního vysílání. A jak jsme masírováni reklamou, že okamžitě všichni musíme mít nějaké ty sety topy boxy, a kdo ho nemá, je proti pokroku ...Však je potřeba ty haldy placatých televizí prodat...
Nikdo nečekal, že digitální televize bude mít nějaké příznivé důsledky pro zdraví, ale skutečnost je zdá se ještě horší. Pokud máte ve svém dosahu takový "digitalizovaný" vysílač, je ve vašem zájmu ho co nejdříve navštívit s pár kily orgonitu.
Zde je text o tom, jakou zkušenost s tím mají lékaři v Německu.

Nepříznivé zdravotní důsledky zavádění digitálního televizního vysílání (DVB-T)
(překlad: Orgonet)

Dr. Cornelia Waldmann-Selsam, Dr. Christine Aschermann a Dr. Markus Kern


Následující text byl napsán jako otevřený dopis pro presidenta Obamu třemi významnými německými lékaři a obsahuje detaily o nepříznivých zdravotních důsledcích digitálního vysílání.

Otevřený dopis

Bamberg, 12 února 2009

Vážený pane presidente Obamo,
Vážení občané Spojených států amerických,
Vážení členové Sněmovny zástupců,
Vážení členové Senátu:

Ve Spojených státech je plánováno zahájení digitálního televizního vysílání na 17. února 2009. Píšeme vám dnes, protože bychom vás rádi ušetřili významných negativních zdravotních následků, k nimž dochází zde v Německu. V Německu jsou postupně analogové televizní stanice přepínány na digitální vysílání od roku 2003. K tomuto přepínání došlo nejprve v oblastech velkých měst. Tak v těchto oblastech docházelo ke stále vyššímu vystavení obyvatel mikrovlnnému záření na veřejných místech i v domácnostech. Výsledkem je stálé zhoršování zdravotního stavu dětí, adolescentů i dospělých v městských oblastech, které nelze připsat žádné jednotlivé příčině. 30. května 2006 zahájily vysílání dvě televizní stanice v Hessensku na Rýně (Heidelstein, Kreuzberg), kde až do té doby byla relativné nízká úroveň radiace mobilních telefonů. V okolí více než 20 km se náhle objevily následující symptomy: stálé bolesti hlavy, tlak v hlavě, závratě, problémy se spánkem, neschopnost jasného uvažování, zapomnětlivost, nervové napětí, iritabilita, tlak na hrudi, rychlý srdeční tep, krátkost dechu, depresívní nálady, totální apatie, ztráta empatie, vyrážky na kůži, vnitřní horkost, slabost nohou, bolesti údů, bolest v různých orgánech, nárůst váhy.
Ptáci z této oblasti odletěli. Kočky se staly flegmatickými a stěží vyjdou do zahrady. Jedno dítě spáchalo sebevraždu a druhé se o ni pokusilo. Postupem času se stejné nesnesitelné symptomy objevily i v dalších místech - naposledy v Bambergu a Aschaffenburgu 25. listopadu 2008. Lékaři doprovázeli postižené lidi do oblastí, kde není příjem digitálního signálu (údolí, za horskými hřebeny) a byli svědky toho, jak se tito lidé zbavili v krátké době svých syndromů.
Příslušné úřady v Německu byly požádány o pomoc, ale odmítly se tímto zabývat i přes nespornou průkaznost v jednotlivých místech. Chování vládních úřadů tedy pohrdá základními právy postižených lidí, která jsou zakotvena v německé Ústavě.
V Německu DVT-B (Digital Video Broadcasting Terrestrial) užívá systém Orthogonal Frequency Division Multiplex Modulation. Základní princip tohoto typu modulace spočívá v šíření informace přes několik tisíc nosných frekvencí těsně vedle sebe. Kanál je široký 7,8 MHz. Amplituda se také neustále mění. WHO, Německá komise pro ochranu před radiací a Německé federální ministerstvo životního prostředí se spoléhají na Pokyny pro omezení vystavení časově se měnícímu elektrickému, magnetickému a elektromagnetickému poli (do 300 GHz), (Health Physics 74 (4): 494-522; 1998), které byly vydány Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP). V tomto dokumentu se praví (str. 495): "Tyto pokyny budou pravidelně revidovány a updatovány v souvislosti s novými poznatky o nepříznivých zdravotních účincích variabilního elektrického, magnetického a elektromagnetického pole." Str. 507: "Interpretace některých pozorovaných biologických účinků AM elektromagnetických polí je dále komplikována zjevnou existencí "oken" v působení hustoty síly a frekvenčních oblastí.
Nejsou žádné přijaté modely, které by adekvátně vysvětlovaly tento jev, který ohrožuje tradiční pojetí monotonického vztahu mezi intenzitou pole a závažností biologických následků."
Proč nejsou odpovědné německé úřady ochotné pomoci identifikovat tyto nepříznivé zdravotní následky? Vzhledem k tomu, že se bezprostředně po zahájení digitálního vysílání objevily nepříznivé zdravotní následky, je nutností znovu se zabývat Pokyny vydanými ICNIRP. Zjevně existují reakční okna obsažená v širokém rozsahu frekvenčního pásma několika tisíc frekvencí, které se stále mění a jejichž amplituda se rovněž stále mění. ICNIRP poukazuje na tuto možnost.

V roce 1992 dipl. ing. Rudiger Matthes, člen ICVIRP a Německého úřadu na ochranu proti záření (BfS), zdůraznil předběžný charakter limitů ozáření při projednávání zdravotních rizik elektromagnetické radiace:" ... Jsou (úrovně vystavení elektromagnetismu) o několik řádů magnitudy vyšší než úrovně přirozené základní radiace z netechnických zdrojů... Paralelně s tímto vývojem poznatky z vědeckých studií, podle nichž dlouhodobé vystavení takovýmto polím může vyvolat to, že nepříznivé zdravotní důsledky se budou akumulovat... V tomto kontextu je také důležité přiznat, že v dané populaci jsou velké rozdíly ve vystavení různým úrovním záření. Malé dítě například absorbuje mnohem více RF (mikrovlnného) záření než dospělý... Jsou mnohé poznatky o vystavení nízké hladině záření, které jsou pokládány za vědecky potvrzené, protože byly často opakovány, ale které je obtížné interpretovat.

Patří mezi ně například vliv většinou pulsovaného nebo ELF modulovaného záření na buněčný metabolismus. Bylo pozorováno, že tok některých iontů (např. kalcia) z buňky se během vystavení záření zvětšuje. Výskyt tohoto jevu je popsán téměř zcela nezávisle na síle vlastního pole. Může se objevit i při extrémně nízké úrovni absorpce.... Přes běžně dostupné vědecké nálezy zůstávají některé základní otázky nezodpovězené. ...V množství důkazů jsou i mezery. To znamená např., že biologický efekt byl studován pouze pro jednotlivé frekvence. Údaje (např. prahy účinku) o různých biologických efektech v průřezu přes celé frekvenční centrum nejsou dostupné.

Limity vystavení jsou tedy založeny na přístupu, který velice zjednodušuje obrovský komplex reality, jehož detaily jsou neproniknutelné. Je také třeba poznamenat, že konkrétní údaje o možných efektech dlouhodobého vystavení většinou chybějí."
Reálný život nám ukazuje, že zjednodušování bylo chybou. V Německu vidíme silné důkazy o přímé časové asociaci mezi začátkem pozemního digitálního televizního vysílání a výskytem zdravotních symptomů. Dr. Ing. W. Wolkrodt, bývalý inženýr u Siemense, uznal nebezpečí elektromagnetických polí pro lidi, zvířata i rostliny. Vkládal naději v politiky, kteří uslyší pravdu, když napsal v roce 1987: "Budoucí historikové budou hovořit o dilematu RF záření v době od 1975 do 1995 jako o krátkodobém "technickém incidentu". Díky zavádění technologie optických vláken bude tento incident rychle a účinně vyléčen." V USA poskytují lidem televizní služby kabely a satelity. Naproti tomu riziko spojené s pozemním digitálním televizním vysíláním je nepřijatelné.

Proto vás, vážený pane presidente, kterému leží na srdci blaho vašich občanů, žádáme, abyste zastavil zavádění této nové technologie ve Spojených státech amerických a abyste ochránil lid před negativními následky na zdraví, k nimž došlo v naší zemi.

MUDr. Cornelia Waldman-Selsam
MUDr. Christine Aschermann
MUDr. Markus Kern
Vystavil Orgonet v 18:39:00

ob

21.říjen

21. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Svůj mozek využíváme jen z deseti procent.
K čemu slouží zbývajících devadesát?
Přemýšlejte o tom,
co všechno se ještě můžete naučit.

20.říjen

20. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Cnost je dech vesmíru.Cnost je i tvým dechem.
Dokud dýcháš,každým dechem vyjadřuješ,
že jsi se mnou spojen...poslední dech bude
okamžikem,kdy si uvědomíš,že ty jsi Já.

19.říjen

19. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla


Ty jsi světlo,nejsi proto svým tělěm.
Tvá těla nepřežila ani jednu jedinou smrt.
Ty však nespočetné.
Jsi neomezené světlo-esence všeho.

18.říjen

18. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Dnes je populární seberealizace,
ale ve skutečnosti jde o egouskutečnění.
Falešní guruové a proroci putují v zástupech zemí
a vy je svou zaslepeností přepychově živíte.

paní příroda

17. října 2010 v 14:13 | obrazkyzdarma.cz |  Krásy Země
paní příroda

17.říjen

17. října 2010 v 6:00 | Izabela Klimová |  Denně kapka světla

Charakter je směsí vědění a srdečné upřímnosti.
Obojí vědění a srdce se utvářely po mnoho životů.
Jsou to ONY,které vyznačují člověka.