orákulum stromů 2

8. května 2009 v 20:51 | xx |  Orákulum stromů
13 TIS


Tis je posvátný strom,který je spojený se smrtí,ale i věčným životem.
Cesta do podsvětí je lemována tisy.Splétá předivo osudu.
Anděl tisu je hluboce zakořeněn v bezčasovosti, je předobrazem věčnosti,
věčné proměny.Je průvodcem duše a transformace. Co se skutečně počítá
tváří v tvář smrti? I smrt ztrácí své ostny ve světle věčnosti.
To je ta nejlepší zpráva všech dob : my všichni jsme v bezpečí a v jistotě
věčné proměny!Jsme v Boží náruči každý okamžik, každé setkání je
jedinečným a nádherným darem.Bez tisu není možné spatřit všechny
aspekty života ve vztahu k věčnosti a k smrti.Strach ze smrti se vlastně
ztotožňuje se strachem ze života.Strach z neznáma, ze tmy, z budoucnosti-
strach z opravdového JÁ.
Když budeš utíkat před tímto poznáním,začneš být závislí na zábavách
různého druhu,budeš svůj strach přehlušovat s pojistnými smlouvami,
drogami, alkoholem,kouřením.
Když však nadejde tvá hodina, nechť tě nenajde ztraceného ve svém strachu,
ale v moudrosti přijmout svůj osud.
Smrt je jen branou do světla věčnosti.14 JAVOR BABYKA

Říkáš, že neznáš jak vypadají její listy a plody?
A to je přesně jeho lekce o službě.Nezáleží na slávě či uznání.
Člověk má prostě činit to,co je zapotřebí. Neboť práce je láska,kterou je
vidět.
Energie babyky tě obdaří důvěrou, čestností, předvídavostí, efektivitou a
organizační schopností, férovým jednáním a činorodostí.
Jeho úplná absence způsobuje dokonce despotizmus,vykořisťování a
morální úpadek.
Proto jednej, splň své úkoly!
Máš ruce, rozum,sílu a řeč. Máš čas k uskutečnění!
Zaplétej do své práce lásku a pokvete ti úspěch s radostí.
Zasévej pro zítřek ty nejsladší plody pro své děti!


15 JILM

Energie jilmu prozařuje oblast komunikace a výměny.Skutečné setkání
se může uskutečnit jen tehdy,když jeho účastníci chovají k sobě respekt
pak vzniká prostor pro pochopení, usmíření a soucit.
Jilm je ochránce lesa a jeho obyvatel.
Lidé ve znamení jilmu jsou spravedlivý, tolerantní, mají velikou schopnost
Překonávat strach a to z nich dělá pilné,tvůrčí a spolehlivé osoby.
Přes 40 básníků se narodilo právě ve znamení jilmu.
Nástupem technologií mobilních telefonů / místo telepatických spiri-
tuálních schopností/, došlo k vymírání jilmu.Dnes již neexistuje tolik
hlubokých rozhovorů.Nikdo není absolutně přítomen, každý je stále napůl
někde jinde,již zapomínáme se dívat vzájemně do očí.
Poselstvím jilmu je setba veškeré opravdové komunikace,setkání sám se
sebou.
Bez jilmu jsme ve světě,který ovládá pýcha, sobectví, materie, lačnost,
válka a příšerná osamělost.
Bez zvířat zemřeš na osamělost a bez předků nemáš kořeny!
Bez nás není budoucnost proto se probuď a naslouchej!
Probuď se a začni hovořit!
Umírající se stahuje sám do sebe, živý uskutečňuje výměnu!
16 ČERNÝ TOPOL

Přináší do tvého života svěží vánek.Jednáš pružně, rychle a tvůj duch je
pohyblivější.Není čas k otálení - nadešel čas k činům ,k rozhýbání svých
záležitostí i dokonce záležitostí druhých.
Živlem tohoto stromu je vzduch a vládne mu Merkur.
Zhluboka se nadechni a nahlédni za svůj starý horizont.Naskoč na vlnu,
která k tobě právě přichází, tanči ve větru, ale zůstaň při tom pevně
zakořeněn v zemi, stejně jako topol.
Ještě něco : pij hodně čisté vody stejně jako on.Voda tě očistí na tělesné
úrovni a odplaví nánosy. Těš se z pohybu, tanči,sportuj a vypotíš svůj balast.
Bez topolu začne vše váznout a zanášet se bahnem a to ve fyzickém tak i
duchovním slova smyslu.
Čerstvý vítr s sebou odnáší vše staré. Ve svém vlastním životě nacházíš
ozvěny dávných a dalekých činů ! Pohlédni za horizont!
Poselství z dálky přichází! Přijmi ho a žij lehce jako vánek!
17 MODŘÍN

Je to strom elfů, víl a elementárních bytostí.
Daruje ti duševní čistotu, inspiraci a naladění na přírodní živly a
zákonitosti.Modřín dává sílu a vytrvalost, zvěstuje radu a pomoc.
Nově nalezený souzvuk zvyšuje tvůj přirozený respekt a tvůj laskavý
postoj přitahuje další síly a bytosti, které budou stát po tvém boku
při splňování Božího plánu.Nech zářit své oči, když se s nimi setkáš!
Když odepřeš svou pozornost modřínu,rozmůže se totální zblbnutí,
nedůstojnost,ignorace,nevyrovnanost,tupá sklíčenost,což povede k
vnitřní prázdnotě,depresi a alkoholizmu.
Proto buď na pozoru,buď připraven a otevři se rytmům ročních období.
Modřín totiž na jaře svítí svěží zelení,pak se objevují jeho purpurově
červené květy.Sytě zeleně září jeho jehličí v létě a na podzim je zlato-
žlutě shazuje - je opravdu plný barev.
I ty zbarvi svůj život, otevři se vesmírným cyklům, otevři se Zemi,
jež tě nese e nebeskému světlu oblohy!18 VRBA BÍLÁ

Vrba je stromem Démétér, bohyně klasů a růstu. Je stromem ženského kouzla
a je zasvěcena Měsíci. Měsíc a voda jsou její životodární síly.
Lidé narozeni v jejím znamení jsou prý svou duší a myslí stejně pružní,
jako vrbové pruty.Dokážou se vžít do pocitů a problémů druhých, jejich city
jsou živé jako voda Tvé orgány pulzují společně s vrbou,tvá chodidla
podupávají v rytmu srdečního tepu Země a tvé slzy radosti jí uzdravují.
Dej polibek životu!
Ať si v klidu,nebo v pohybu, vrba ti přináší vzlet s entuziasmem a s dávkou
vilné divokosti..
Pokud nám chybí síla vrby,postrádáme soucit,pochopení, zastáváme strnulé
společenské a morální představy o důležitosti svého společenského postavení.
U mužů se to projevuje ve formě workoholizmu u žen například zářivě bílé
prádlo a domácnost.Šíří se nuda a apatie,dostavují se výkyvy nálad.Komu
chybí vnitřní klid a nosí v sobě nahromaděný vztek a hněv,ten kdo je
okoralý,zatrpklý a uzavřený, tomu pomůže právě energie vrby.
Pohybuj se životem, jako kapka vody - padá- teče- stoupá vzhůru!
Zapomeň na své hranice -létej-utíkej-zůstávej ve svém nitru!
Vždy však odrážej světlo!
19 BOROVICE

Keltové o ní říkali,že je ohnivým stromem.K borovici patří vytrvalost,odvaha
i trpělivost. Je to velký bojovník - oplývá vůlí k životu.
Daruje ti jasnost,srozumitelnost a přizpůsobivost. Je to strom tvořivosti a
nápadů,spravedlnosti a přímosti.Úspěch -ba přímo triumf- jsou na její
straně, ale jen když jsme dostatečně zodpovědní.
Jejím tajemstvím je loajalita a oddanost vyšším cílům.
Když zneužijeme jejich darů,staneme se nestoudnými a arogantními.Budeme
váhaví,nesmělí,nejistí,uzavření a zmatení.Ztratíme orientaci a zbloudíme
do propasti strachu. Při nedostatku energie borovice,jsme podrážděni,unaveni a vyčerpáni.
I smutní, melancholičtí a ubolení lidé by měli přijít k borovici, obejmout ji
a poprosit o její sílu a esenci.Cítíte jek se vám pročišťují plíce a jak lehce
dýcháte?
Pochybnosti se ztrácejí jako pára nad ohněm oddanosti - duchovní bojovník
ví přesně, co dělá - slouží- odevzdává- pomáhá- miluje!

20 JABLOŇ

Jabloň od nepanšti přináší lidem radost.Spojuje Zemi s tou největší
dokonalostí s tóny Slunce.Díky kulovitému tvaru je jablko symbolem
dokonalosti,lásky, plodnosti, naplnění a štěstí. O lidech narozených ve
znamení jabloně,se říká, že jsou prostředníky mezi nebem a zemí, mezi
dobrem a zlem.Mají vysokou morální toleranci,cit a rádi pomáhají
ostatním.Jabloň je dárkyní životní energie,lásky a dobré nálady,což
zodpovídá i barvě jejích květů a plodů - od růžové po sytě červenou.
Jabloň tě navrací do tvého středu, dává ti své vnitřní Slunce, svou
Sebedůvěru,sebevědomí, dýchne na tebe volnost, štěstí a šťavnatost
života.
Bez požehnání jabloně jsou naše dny neplodné, nedokážeme se zbavit
svých starostí a břemen,nenacházíme možnost vykoupení svých vin a
jakákoliv forma útlaku nás totálně vyčerpává.Trpíme nedostatkem
sebevědomí a sebeúcty, hlodá v nás zub času.
Jabloň tě zve! Zdraví a radost! Světlo duhy a věčnost v přítomném
okamžiku! Vánek věčného mládí - příslib důvěrného Slunce!
Tvá prvotní sebedůvěra je znovuzrozená a zlatá!
21 SMRK

Řekové zasvětili smrk Poseidonovi-bohu moře, protože z jeho vysokého
kmene se vyráběly nejdelší lodní stožáry. Jeho léčivá síla je v schopnosti
čistit vzduch.Jediný strom denně vyprodukuje až 7000 litrů kyslíku.
Když se na něj podíváme shora, jeho větve mají hvězdicový vzor jako
sněhové vločky.Vévodí mu Saturn
Síla smrku zůstává zasvěcena výměně mezi nebem a zemí.Je důležitou
anténou pro kosmické síly.Přesto jsou smrky introvertní, jejich jehličí je
pevně stažené a spíš se odvracejí od životních procesů svého okolí.
Disponují vyššími čistými energiemi- nesestupují do úrovně lidských
zájmů,proto se ve smrkovém lese brzy cítíme osamělí - my teplokrevní
lidé v chladném křišťálovém lese.Zbývá nám poklonit se jeho majestátu
a překonat sebe samotného.Darem smrku je naladění na vyšší sféry.
Člověk bez jeho energie trpí úzkostí, je oslaben, bezmocný, pesimistický,
Je sám v temnotě.
Neptej se po odměně - nezáleží na tom! Služ jako smrk- důstojně se postav
životu, pluj v harmonii s Vesmírem.
Největším štěstím je,když dokážeš sledovat svůj vnitřní plán.
Setkání s Vesmírem je dokonalé!

22 BŘEČŤAN

Je jediným stromem,který se vzdal svého svislého vzrůstu,rezignoval na
svou páteř, což mu umožňuje šplhat,plazit se, vysílat šlahouny.
Dostane se tak i do nejnepřístupnějších míst.Pokrývá šeredné ruiny a rány
matky Země,chrání ostatní stromy.
Břečťanový anděl se s tebou podělí o svou bezpříkladnou připravenost
sloužit Zemi.Nezištnost, pokora, věrnost a skromnost jsou jeho hlavní
dary.Jeho oddanost je bezmezná, bez jediné myšlenky na odměnu.Přijmout
lekci břečťanu,ve společnosti,která uznává pouze bohatství a co možná
nejvyšší pozici na společenském řebříčku, je velmi obtížné.A přece je to pro
vyléčení naší planety naprosto nezbytné!
Nadešel čas k přehodnocování.
Bez jeho energie vládne arogance, boj o moc a slávu, vychloubačnost,nečistá
samolibost a ješitnost. Více klamu a zdání,nežli opravdové Bytí!
Není zapotřebí triumfů a famfár slávy! Není důležité vyrovnání a odměna,
ani ocenění!
Jediné co je důležité je zůstat v harmonii s Vesmírem!Zůstat ve svém středu!

23 OLIVOVNÍK

Olivovník je stromem všech ,co se narodily 23.9. v den podzimní
rovnodennosti. Jeho větévka v zobáčku holubice se stala symbolem míru.
Z jeho energie člověk znovu získá vitalitu a nachází nevyčerpatelné
rezervy energie.Olivovník daruje bohatství a hojnost v takovém rozsahu,
jako žádný jiný strom.Olivový anděl zvěstuje všem lidem, že mohou žít
společně v míru, že mohou žít v míru také s Bohem, že je zde dostatek pro
všechny.Olivovník tě obdaří zdravím,blahem ,zdarem a ziskem.Poskytne
svobodu, shodu, rovnoprávnost, bratrství, toleranci a opravdovou demo-
kracii.Zastupuje přátelskou výměnu a mírový obchod.
Bez jeho energie se cítíme podráždění a jsme hádavý, máme chuť vyvolávat
spory a závidíme druhým jejich úspěch.
Na kolektivní úrovni se pohrdání jeho energií projevuje ještě dramatičtěji-
utlačování,vykořisťování,zotročování,lačnost,války strategie zadlužování
třetího světa.
Olivovník promlouvá : Ve válce není vítězů, s prvním útokem již prohrává
celé lidstvo.Bohatství přichází zevnitř. Žádní nepřátelé neexistují - važ si
svého protějšku. Sdílíte společný sluneční svit tak sdílej a rozdávej radost
a mír !


24 MANDLOŇ

Od samotného počátku historie,otevírají po zimě jejich bělorůžové
kvítky srdce lidí a celých národů.
Mandloň je manifestací Boží lásky.Posiluje schopnost být věrný,
čestný, posiluje tvou soucitnost a dobrotu a tvůj smysl pro vyšší
hodnoty.Pobízí a zve na cestu duchovního hledání.
Je stromem mystiků a jeho aramejský název znamená "světlo".
Mandloň tě povzbuzuje ke hledání nejvyšší čistoty a ideálů.Klepej!
Tím však cesta teprve začíná.Duchovní rozměr mandloně je jako
obrovská mandala,podobná dlouhému labyrintu poutníka - hledače
na jeho cestě k osvícení a k duchovní dokonalosti.
I těmi nejčernějšími obdobími lidské historie se zjevení mandloňového
Anděla,táhne jako bílá nitka naděje.
Bez jeho síly prožíváme duchovní chudobu, nedostatek lásky, bolest
v duši a z toho plynoucí krutost.Totální absence jeho energie vede k
naprostému morálnímu úpadku.
Otevři své mandlové kvítky v nitru svého srdce!
Tvá touha po pravdě a smyslu života nezůstává ve vesmírných
hlubinách nevyslyšena! Brána již není daleko.
Následuj vůni čistoty! V jejich středu spatříš světélko všeobjímající
Lásky! Budeš nádherný a všem přineseš požehnání!
25 HABR

Centrem každé svatyně je místo,jež v nás probouzí nové vědomí a
probouzí nás k novému životu.Zde se člověk setká s dalšími úrovněmi
multidimenzionálního Vesmíru. Chrámy mívají proto vysoké zdi, ale zeď
je neživá a může nás oddělit přespříliš od vnějšího světa. Nejvhodnější je
proto živý plot.Habr je tím živým plotem a je skutečným ochráncem
mystérií.
Disponuje mnoha ctnostmi,než tomu napovídá jeho skromné vystupování.
Chrání tvé spirituální prosby, daruje ti vhled a sebepoznání ,posílí tvé
čestné úmysly. Je praktický, stojí na pevné zemi, zná své úkoly a v jejich
plnění nachází své naplnění.
Duch je králem a habr je věrným strážcem jeho trůnu.
Bez jeho energie, nenecháváme žádný prostor druhým,překračujeme hranice,
Povyšujeme se a chováme se ignorantsky.Navíc popíráme spirituální aspekt
přírody - majestát krále.
To nejposvátnější, to nejvnitřnější jádro tvé touhy, zač bys byl ochoten i
zemřít, kvůli čemu jsi dosud nenašel odvahu žít! Opatruj ten plamen!
Jsi ochráncem mystéria,tichým služebníkem krále!


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 anna janésková-Uherková- | 12. listopadu 2011 v 9:08 | Reagovat

jednou na jakémsi pražském sympoziu jjsem rozdávala malé letáčky s webem pana Bendy a na letáčcích byla zobrazena příroda,stromy,slunce....při rozdávání těchto reklamních letáků jsem se začala nápadně celá,od hlavy až k patám chvět,zachvívalo se mi celé tělo a mně byylo hanba,že to je vidět a chovali se ke mně oklní lidé i pan Benda jako bych byla mrzáček,nebo blázen....po chvíli,když jsem od těch lidí odešla,jsem zase byla v pohodě,zjistila jsem,že okolo chodí mnoho zlých,prolhaných a zlodějských energií,které to v žádném případě nemyslí vážně,že by chtěli sebe dávat Bohu,chodili tam jen laškovat a domlouvat se na setkáních v hostincích a jejich energie jsou otřesné a hrubé,zajímavé bylo,že jsem nikdy , z nikoho necítila pozitivní jemné energie,ale z pana Bendy vždy,vždy jsem sebe uvolnila a bylo mi velmi jemně a dobře-lidé to viděli,to víte,kamerky očí jezdí jedovatě po jiných stále a pěkně vražedně-paní Kroutilová vysílá stále nenávist,i všichni ostatní.Pan Benda ne.

2 Izabel | 12. listopadu 2011 v 9:41 | Reagovat

[1]: Děkuji za důvěru a Váš názor.Ze stejného důvodu nechodím na žádné výstavy
Esoteriky,protože se to posunulo do úplně jiných rovin,navíc pod falešnou rouškou duchovna.Zdraví Izabela

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama