orakulum stromů1

3. května 2009 v 12:22 | Fred Hageneder a Anne Heng: Andělé stromů |  Orákulum stromů

Karty andělé stromůExistují dva druhy andělů: andělé s křídly a amdělé s listy. Po staletí známá cesta, jak žádat přírodu o radu, či jak jí vzdát svůj dík, nás vede do posvátného háje. Posvátné háje jsou velmi vzácné, ve volné přírodě nemáme vždy po ruce ctihodný strom v láskyplném okolí, kdykoliv bychom jej potřebovali.
Na 36 kartách naleznete anděly s listy - anděly stromů. V doprovodné příručce jsou jejich bytosti popsány.


0
BŘÍZA
Připomíná nám věčnou sílu obnovy přírody.Omlazuje,zbavuje všeho starého,
prosvětluje krajinu i mysl.Její energie pomáhá zbavit se všeho starého.Její
jasně zelená barva na jaře symbolizuje čistou radost v srdci a na duši.
Březová voda byla u Keltů nápojem lásky. Energie břízy představuje obnovu.
Nedrž se tak urputně svých představ,pocitů viny či vzdoru.Osvoboď se od
vlastních požadavků a nároků i od očekávání druhých.Oddej se proudu
změny a zachvívej se ve světle a v čerstvém vánku.
Když odmítáš dary břízy,přichází strnulost.Tam vládne síla zvyku a při-
chází strach ze změny.Při trvalé nepřítomnosti její energie,dochází k
chátrání a chřadnutí,nemoc v oblasti fyzického těla v podobě revma.
Jdi do své hloubky,důvěřuj svému srdci a vykroč přímími krůčky do
procesu obnovy!bříza
1 J A S A N
Jasan je slunečním stromem.Jeho energie přináší dovednost,zručnost,
praktičnost,chytrost a talent.Jeho energetické pole posiluje vůli a
výkonnost a přináší množství nápadů.Bez energie jasanu nás čeká
nešikovnost,hloupost,nerozvážnost a arogance.Chybějící motivace vede
ke slabosti,nudě a bezmocnosti.Mizí barvy a kontrasty a noří se do
fádní šedi.Lidé s energií jasanu hledají slávu ve vyšších sférách a touží
po lepších věcech.Jejich nejvyššími cíli jsou identita,svoboda a nezávislost.
Sláva buď tvému talentu!
Veškerá činnost je láska v akci.O1


2 VLAŚSKÝ OŘECH
Poskytují nám ořechy,které připomínají lidský mozek,který je symbol
moudrosti.Síla vlašského ořechu nám poskytuje sílu,získáváme širší
rozhled,zvýší se naše citlivost a schopnost soucítění.Vytvoří se tím zdravý
základ pro vyšší smysl pro spravedlnost.Jeho energie dopomáhá ke
zralosti a ke hlubšímu chápání života a člověk se lépe dokáže poučit
ze svých zkušeností.Latinský název Jovis Glans znamená,že byl zasvěcen
Jupiterovi.
Lidé s energií vlašského ořechu mají hluboké kořeny a jejich život nese
bohaté plody,protože když něco dělají,věnují se tomu zcela a s nesmírnou
houževnatostí.
Bez jeho energie jedná člověk ukvapeně,povrchně a převahu získává ignorace
a hrubost
Každá mince má dvě strany. Najdi cestu po níž se budeš dlouhodobě
ubírat!.Čekej,pozoruj a naslouchej!

O2
3 ČERNÝ BEZ
Nepřeberné bohatství květů na jaře a tmavých plodů v létě dává
najevo,že se zde jedná o principy rozvoje a hojnosti.Kontrast: bílé
květy a černé plody,zrcadlí dualitu života.Modré barvivo plodů
ovlivňuje dýchání buněk.
Energie černého bezu přináší bohatou úrodu i zdraví.Přináší spokojenost,
klid a pocit blaženosti,jenž vyvěrá z nesmírné hloubky.
Pokud se uzavřeme před proudem jeho energie,dochází k vnitřní
prázdnotě,ke zablokování,k psychické sklíčenosti,k marnotratnosti,
a k chvastounství.Z neutišitelného duševního hladu se vyvine lačnost,
závist a z toho na fyzické úrovni vzniká nemoc a neštěstí.
Proto rozděluj plnou náručí! Dávej s radostí a proud hojnosti bude růst.
Proměň pustinu v úrodný kraj!O3

4 CESMÍNA


Cesmína píchá.Může to být nepříjemné,ale zrovna píchnutí může být
i impulsem pro naše probuzení.Možná zažijeme bolestné zklamání,
současně však získáváme novou netušenou sílu.Zvedáme závoj iluzí
a padají z nás pochybnosti.Cesmína naznačuje bod zvratu.
Za přítomnosti její energie,získáváme novou energii hlubší integritu
své osobnosti a důstojnost.
Cesmína znamená i zkoušku našeho vlastního JÁ.
Bez síly cesmíny zůstáváme v zatuchlé iluzi, zaslepenosti a snažíme se
zajišťovat pouze svůj vlastní prospěch.Tím se stáváme zbabělí a dojde
k oslabení našeho charakteru.
Proto ujasni své záměry a odhal své obavy.
Důvěřuj svému vnitřnímu vedení i když pravda má ostny jak cesmína.
Jsou nemilosrdné a zároveň laskavé!

O4


5 J EŔÁB

Druidové mu připisovali schopnost chránit před zlými sílami.
Je v nich energie touhy měnit svět k lepšímu.Když nasloucháme
hlasu jeřábu,většinou začneme něco tvořit.Psát,kreslit,malovat-
dělat to co je ukryto v našem srdci.Když necháš proudit energii
jeřábu, stáváš se nástrojem,který je v souladu s proudem Bytí.
Střež se však,aby ses nenechal ztrhnout proudem vnuknutí na úkor
Svých životních závazků a povinností.
Egoizmus a rutina ochromují.
Získávej hluboké vědomí své totožnosti a nechvástej se!
Ve spojení s jeřábem zůstaň sám sebou!
Při absenci síly jeřábu náš život zůstává bez nápadů a plyne ve
vnitřní prázdnotě.
Spoj se s energií jeřábu, následuj svá vnuknutí a den za dnem budeš
tvořivější!

O5
6 HLOH
Květy tohoto májového stromu jsou oboupohlavní. Mužský a ženský
princip jsou v nejhlubší mystické jednotě, veškeré protiklady mizí..
Hloh působí se svým hustým větvovím ochranný kruh,poskytující
hnízdiště.Je důkladný a neodkladný.
Mystická stezka ti leží u nohou a ty jsi zván,abys na ni vstoupil.
Mystérium v hlohovém chrámu je mystériem svatby,skutečné lásky a
partnerství.Proto hloh nikdy nechyběl na žádné májové svatbě.
Podporu, soucit, jemnost - to vše jsou dary,které hloh přinese každému,
kdo se svěří do jeho energetické vibrace
Bez jeho síly přichází lhostejnost, odmítavost, odcizení,nevěra,podvod
a morální úpadek.
Naplnění tvé lásky je připraveno právě pro tebe a ty o ni usiluješ jako
o živou vodu..
Nehledej však nic ve vnějším světě,co bys nemohl probudit i ve svém nitru!


O6


7 DUB


Člověk narozený v tento den / 21.březen/ má nevyčerpatelnou energii,
sílu a výdrž,zrovna jako dub.Je mu připisována láska ke svobodě a
nezlomná hrdost.Energie dubu je neutrální a záleží pouze na nás jak
s ní naložíme.Úspěch a zdar se dostaví jen pokud budeme důvěřiví a
důvěryhodní.
Energie dubu dává zdraví, upevňuje vůli,dodává odvahu bojovat za
svou královskou integritu.
Bez požehnání dubu zavládne strach,vyčerpanost,ustrašenost,deprese,
pochmurné myšlení, neúspěch a lenost.
Při úplné absenci jeho energie,přichází pochmurné žití , podvod i zrada.
Přijímej jeho sílu!
Zdroj veškeré životní síly,která vyživuje tvé nejhlubší kořeny!
Dynamika,vůle, důraz - patří ti svět!
Tajemstvím úspěchu je i ochrana a starost o ty,kteří mají méně síly a
nedokážou se zaopatřit.Něžnost v tvrdosti!

O7


8 OSIKA


Osika je bojovníkem, s jehož pomocí naučíme své nepřátele třást se
strachy.Ale i my se třeseme jako osika,ne však strachem, ale z čirého
veselí,, chrlíme vtipem a šarmem a okolí připravuje o rozum náš bystrozrak,
důvtip a dobrá nálada.Neutkvíme na žádném místě a nikdy nepodlehneme
rutině.
Energie osiky nám dává nesmírnou duchovní svobodu..Bystrý a radostný
důvtip nám poskytuje fantastickou soudnost. Náš humor a to,že si z
ničeho nic neděláme,nás doslovně přibližuje ke stavu osvícenosti.
Bez osiky jsme bez humoru,se špatnou náladou, připoutáni k zatuchlé
morálce,tvrdošíjní a nepřátelští.
Přijímej proto jeho laskavé pozvání!
Jemnější než osika,vznáší se jiskra nesmrtelného ducha
nad vodami života.
Pij z nich,buď pln radosti,smíchu a veselí! I Vesmír se raduje!

O8


9 LÍSKA

Svým pohybem a chvěním ukazuje své silové pole a slouží i jako hromosvod.
Líska umí lidi bohatě obdarovat nejen svými oříšky, ale spánek pod ní,
přináší věštecké sny.Je spojen s devítkou, rodí až devátý rok.
Anděl této rostliny, přináší zdravou míru hravosti,bezstarostnosti a
spontánnosti.Probouzí naše vnitřní dítě a jeho zvonivý smích se rozléhá
v jeho listí.Díky svému hravému zacházení se vším,co nás potká, budeme
pružní,spontánní a také šťastní.
Při odmítání jeho energie,dochází k předčasnému stárnutí, citovému chladu,
vnitřní prázdnotě a sebelítosti.
Když se otevřeme jeho síle, otevřou se i smysly kouzlu
okamžiku a zázrakům světa.
Písně radosti odzbrojují čas. Věř si a skoč!
Uchop svůj život do obou dlaní a otevři se zázraku světa, zázraku života!O9

1 0 JALOVEC
Tmavé, vzpřímené postavy jalovce působí vážně a přísně a sálá z nich
vznešená důstojnost.Jeho vůně posiluje a osvěžuje. Jalovec je mistrem
v setrvávání, snese všechno, vydrží všechno bez sebelítosti a zármutku.
Ví totiž,že existuje období činů a období čekání. Díky své oddanosti
slouží věci,za kterou položí i život,daruje ho bez postranných úmyslů,
protože miluje i když to nedává najevo.
Když se tě dotkne anděl jalovce,nebeská trpělivost a nevýslovná vytrvalost
cosi jako viskozita, se stanou tvými silnými stránkami.
Bez energie jalovce,zbývá pouze umíněnost,tvrdohlavost,svéhlavost a
vzdor.Pouštíš se do boje s větrnými mlýny, protože nemáš rozlišovací
schopnost.Bez jeho síly si pln nechuti a odporu a stáváš se arogantní a
nafoukaní.
Jeď tedy vpřed a setrvej tak, jak to život nabízí.
Existuje rovnováha mezi osudem a tím,co se dá změnit.
Zbav se všeho, co je pouhým balastem.
Kráčej svou opravdovou cestou!Ne úkol, ale oddanost!


O10
1 1 L Í P A
S.K.Neuman napsal: "Dech síly jaksi neuvědoměně a dobráctví,
jež medu plno,
vane z koruny její hmyzem opěvané,
když nad snem květů pohoda se klene.!"
Je stromem lásky a pohody.Její vůně omamuje.Ochraňuje rodinný krb a
sází se při narození prvního dítěte.
Lípové dřevo-lignum sanctum -znamená svaté dřevo.
Lidé narozeni ve znamení lípy,jsou otevřeni všem signálům ze světa,
kde vládne dokonalost.Pro dobrý odpočinek a relaxační účinky, vytváří
kouzelné prostředí.Lípa je impulsem úsilí a rovnováhy.
Když jsi ukotven v prazákladní rovnováze energie lípy, máš ohromnou
sílu,pocit pro spravedlnost a humanitární justici.
Síla lípy je příliš elementární na to , aby zmizela.A přece, tam, kde lidi
zničí posvátný lípový háj, dočkají se rasizmu,nemilosrdenství, hádek,
ukrutností a zraňování. Přináší to i chronické potíže ve fyziologické
oblasti.
Opatrně se pohybuj po zeměkouli, střež a zachovávej svou rovnováhu!
Dbej na klid a na blaho nejvyššího celku!
Přines uzdravení svému srdci a blaho a spásu všem bytostem!

O11
1 2 T R N K A


Trnka je strážcem tajemství. Trnkový anděl ti dodá odvahu v nebezpečí
a v limitních situacích. Volání trnky má vždy jakousi naléhavost a vždy
jde o vážnou věc.
Stojíš na počátku fáze boje se svými vlastními stinnými stránkami,které
by rády tebou manipulovali.Ty však máš šanci se od nich osvobodit.
Právě energie trnky ti dá velikou sílu a odvahu, abys dokázal pohlédnout
do zrcadla své duše.Jeho poselstvím je zvěstování, že nadešel bod změny
a dále již nesmíš ignorovat výzvy k nápravě.
Trnka ví,že to bude vnitřní boj,ale když se do něj pustíš, výsledek bude
příznivý.Nic se ti nestane, protože budeš pouštět světlo do temnoty a
budeš léčit rány láskou a s odpuštěním.
Trnka ti říká,že největší nebezpečí tkví v tom,kdybys ze strachu,nic
nepodnikl.
Jen tvůj strach dává sílu temným stránkám tvého nitra.
Obklop se bílým světlem a zahoj své rány!

O12

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Moraea | E-mail | Web | 3. dubna 2011 v 10:27 | Reagovat

Moc přínosný článek, děkuji :o)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama