Únor 2009

chryzantéma

21. února 2009 v 17:10 | ik

poupě

21. února 2009 v 16:53 | fantasy gallery.net

Volání Matky Země

21. února 2009 v 15:16 | IZABELA KLIMOVÁ |  Volání Matky Země
Volání Matky Země.

Dítě moje drahé, už dlouho jsme spolu nemluvili.I když jsi stále v mé blízkosti,velmi si se vzdálilo.Přicházím za tebou,protože ti hrozí velké nebezpečí.Vyslechni prosbu své Matky Země,které dochází síly a není schopna nadále snášet tvou lhostejnost a bezohlednost.
Tvé zacházení mě ubíjí,jsem unavena k smrti.Už nejsem schopna ti dávat dobré.zdravé plody,čistou vodu a vzduch,nemám sílu nadále odolávat jedovatým látkám,kterými mě zasycuješ.Nedáváš mi žádný prostor k tomu,abych si mohla odpočinout a nadechnout se.Vždyť i ve mně bije srdce,tak jako v tobě,mé dítě.Zatím přežívám,ale jak dlouho ještě vydržím tvou neudržitelnou a nenasytnou chtivost.

Miluji tě z celého srdce,nic od tebe nežádám,jen trochu ohleduplnosti a lásky mi dej.Tak jako malé dítě,které se zraní a volá svou matku, aby ošetřila a ulevila mu od bolesti,tak i já,Matka Země,volám tebe, mé dítě,abys mi pomohlo,protože už nemám sílu unést tu tíhu,kterou jsi na mně naložilo.Jsem tvá Matka,která s láskou dává to nejlepší, co v sobě má.Přijímám mlčky a s velkou trpělivostí tvé vrtochy.Nestěžuji si,ani se nezlobím,ale vidím,co ty nevidíš a vidět nechceš.Že se vrháš do propasti nenasytnosti.Hledám k tobě cestu,kterou jsi ztratilo, hledám způsob,který by ti ji pomohl zase najít.Co mám ještě udělat, abys bylo zase šťastné a laskavé?Jak ti mám pomoci,když mi nechceš naslouchat.Dopřej mi svého sluchu a dovol mi zachránit tě.

Dítě moje drahé,odpusť mi,že ti nemohu dát tolik,abys bylo už konečně spokojené,abys už mělo jednou dost!Nerozumím tomu,co po mně stále chceš.Máš mnohem víc,než potřebuješ,a přece nejsi spokojené.Chceš stále víc a víc,ale čeho víc.Vždyť ani samo nevíš,co chceš,nedbáš mých rad ani varování,dávno nenasloucháš mému hlasu,protože to už nedovedeš.
JÁ POTŘEBUJI TVOU LÁSKU,bez níž nikdy nebude řekami protékat čistá voda a nebude možné nadechnout se čistého vzduchu. Je mi upřímně líto,že nadešla tato chvíle,kdy jsem nucena říci ti, jak moc si ubližuješ a tím zasazuješ velkou ránu do mého srdce. Která matka by alespoň nevykřikla,když jejímu dítěti hrozí nebezpečí. Stejně tak i já volám hlasem nejsilnějším,hlasem srdce milující matky. Nejde ani tak o volání,jako o bolestné výkřiky plné bezmocnosti. Uštědřuješ mi jednu ránu za druhou.Nestačím se vzpamatovat, a je tu další,ještě hlubší,do které místo léku sypeš sůl-místo lásky nenávist. Nenávidíš samo sebe,proto kolem sebe všechno ničíš.Nemám dost síly, abych tvým úderům i nadále odolávala. Honba za penězi způsobila ztrátu tvé paměti,a tak se stalo,že si zapomnělo na svou matku.K čemu ti budou peníze,když všechny stromy vykácíš a ve vodách nezůstane jediná ryba.
Sbírám všechnu sílu, která ve mně ještě zůstala,abych ti pomohla rozpomenout se na to, že jsme jeden rod a neobejdeme se jeden bez druhého.Bez tvé lásky, dítě moje,zahynu a ty se mnou.Prameny živé vody vysychají a s nimi nejen život můj. Řeky se vylévají z břehů,opouštějí svá koryta,protože nestačí pobrat to velké množství slz,jež se proudem valí z mých očí.To si mé srdce ulevuje slzami,aby nepuklo žalem,nad ztrátou milovaného dítěte. CHCI UCHOVAT ŽIVOT SVŮJ.ABY MOHL BÝT UCHOVÁN TEN TVUJ! Proto tolik toužím po spojení s tebou,abych tě neviděla umírat a nemusela se dál dívat na tvé utrpení.Není nic bolestivějšího než to, když matka hledí bezmocně na své dítě,kterému nemůže pomoci. Nikdy tě neopustím,zůstanu s tebou,dokud mé srdce bude bít,dokud mi dovolíš žít. Se srdcem zjízveným a přece plným lásky tě objímá,dítě mé předrahé, tvá Matka Země!

/Úryvek z knihy Hany Hájkové Čas se naplnil/


Biofotonový věk

21. února 2009 v 15:12 | IZABELA KLIMOVÁ |  Biofotonový věk
BIOFOTONY.

Vstupem do třetího tisíciletí jsme vstoupili i do tzv."biofotonového věku". Na vědeckém poli se biofotonika přiřadila mezi standardní vědy jako je biofyzika, biologie,biochemie apod. V současnosti se výzkumem biofotonů věnuje 40 pracovišť ve světě
Biofotonová technika znamenala obrovský přelom a je oceněna Nobelovou cenou.Biofotonová technologie RAMCOVA.emise živých systému, je dnes již uznávána při diagnostikování různých druhů onemocnění.Výzkumem fotonů se zabývají katedry buněčné biologie,katedra botaniky a další.Jména ,jako prof.Albert Fritz,prof.Albert Popp nebo prof.Alexander Gurvič, jsou dnes uznávané vědecké kapacity v biofotonové oblasti. Evropská komise uvolnila 50 mil.eur na financování vědeckého sdružení Biophotonik. Orientuje se na analýzu spektrálního složení vyzařovaného biosvětla ze živých forem života. Pro vědce je vzrušující novinkou poznatek dorozumívání se jednotlivých buněk v živých organizmech,pomocí biosvětelných signálů.
Kanadští biologové například zjistili,že při přetržení živého listu z rostliny, se náhle objeví
záplava desetitisíců biofotonů. Je to jako bolestivý výkřik,který neslyšíme ani nevidíme.

CO JSOU BIOFOTONY?


Biofotony - "světlo života", vystupují z těla každého živého organizmu,jako nositelé komplexní informace o stavu organizmu.Živé organizmy jsou složeny z bilionů buněk. V lidském organizmu v každé buňce proběhne 100 000 biochemických procesů.Jejich řízení je zatím vysvětleno pouze na základě biochemické výměny informací.Bez biofotonů,jako koordinátorů těchto chemických reakcí,by se za několik sekund zhroutil každý organizmus ,jako biochemická kaše.
Fotonové světlo je ekvivalentem spektra E-4,7,má odlišné vrstvy energie a nese v sobě částice lásky.
Fotony mezi sebou komunikují.Foton nemá hlas jako my,přesto ví,kde co udělat,mluví řečí lásky
odkudkoliv,kamkoliv.V této komunikaci nechodí do minulosti ani budoucnosti,komunikují NYNÍ.
A to je proces-cesta,je to o našich myšlenkách.Přes mozkovou šišinku a srdeční čakru máme foton
k dispozici stále.Voda foton ještě vylepšuje.Je to úžasná informace!
Velikou roli hrají zde biofotony,jejíchž důležitou vlastností je koherence.Vyzařují uspořádané světlo,které se podobá paprsku laseru.Víme,že laserové světlo lze modulovat a přenášet jeho pomocí informace.Čínský vědec Xun Šen zjistil,že se informace přenášejí optickou cestou právě za pomoci biofotonů. Tyto vlastnosti lze využít při diagnostice některých nemocí,například při sklerosis multi- plex,tuberkulóze,nebo při nádorových onemocněních, kdy může být emise biofotonů až 100 násobně vyšší proti normálu.
V jiných případech se objevuje výrazná asymetrie v optickém vyzařování obou polovin lidského těla.Například prof.Jürgen Strube identifikoval rakovinu právě pomocí vyzařovaného biosvětla. Naše tělo se skládá z buněk a buňky z molekul a uvnitř molekul jsou elektrony.Kde jsou ale světločivné orgány buňky. Těmito očima by mohly být
c e n t r i o l y, dvě tyčinkovité útvary poblíž buněčného jádra.V centriolách se nacházejí fotoreceptory,které jsou schopné určit směr dopadajícího světla.Pokud je prokazatelná optická komunikace buněk,tak by prakticky šlo zastavit růst nádorových buněk pomocí cílených světelných signálů.
1- Intenzita fotonů roste s oxidativním poškozením živých systémů a to zřejmě souvisí s tvorbou tzv.reaktivních forem kyslíku /ROS/. ROS se tvoří nepřetržitě v živých tkáních,ale zároveň jsou účinně likvidovány přirozenými antioxidanty.Dynamická rovnováha mezi těmito dvěma procesy vede k tomu, že koncentrace ROS je ve zdravých tkáních velmi nízká. Jakmile se zvýší produkce ROS,dochází k poškození tkání.
Oxidační stres znamená,když jinak stabilní molekula se stává po ztrátě elektronu nestabilní.Tyto tzv.volné radikály napadají molekuly a snaží se jim odejmout elektron. Důsledkem toho je,že volné radikály ovlivňují v našem těle proces stárnutí a degenerativní procesy.Ovlivňují i náš obranný systém snížením jeho účinnosti.
Volným radikálům jsme vystaveni při každodenní činnosti.Při práci,při cestování,všude kde se pohybujeme a jejich tvorba je umocněna kouřením,nadměrným pitím alkoholu,hlukem, nezdravými stravovacími návyky,elektrosmogem a a znečištěným životním prostředím. Stresové faktory nás obklopují téměř všude. Ve snaze neutralizovat a minimalizovat oxidační stres,se používají antioxidanty. Antioxidanty,jako např.flavonoidy,karotenoidy,vitaminy,stopové prvky a minerální látky, musí působit synergisticky na ochranu našich buněk před volnými radikály. Antioxidanty představují jakousi 1.linii obrany proti volným radikálům a degenerativním procesům. Za zdravých podmínek jsou antioxidanty a volné radikály v rovnováze. Oxidativní stres je nerovnováha mezi nimi,kdy dochází ke zhoršení našeho zdravotního stavu a při dlouhodobém účinku,vede k nemoci.Oxidativní stres může být způsoben dlouhodobou expozicí toxinů a patogenů,nadměrnou fyzickou námahou,nepříjemným životním stylem a životosprávou. Samozřejmě je to viditelné za vzniku Diabetes mellitus,revmatických onemocnění, artritid,virových a infekčních onemocnění,kožních nemocí,očních nemocí,poruch imunity,alergií ,plícních chorob,trávících poruch a nádorových nemocí. Výzkum biofotonů otevírá nové možnosti pro diagnózu a terapii poškozených buněk, protože jejich záření vysílá vlnové obrazy-informace o procesech,které probíhají uvnitř organizmu. Vyzařované biosvětlo vypovídá nejen o stavu organizmu,ale patrně řídí i některé životní funkce.Dle vědců zdrojem fotonů je přímo nositelka informace DNA.

Biofotony mají důsledky i pro potraviny,které jíme.Biologické informace,které s potravinami přijímáme,nezmizí,ale jsou přeneseny na naše tělo rezonancí s jeho vlastními biofotony.Informační obsah potravin,který je předáván biofotonovým zářením, je novým kriteriem pro kvalitu jídla.Proto je třeba změnit postoj ke zvířatům,k rostlinám, ke všemu živému. Světlo života v podobě biofotonového záření,je jedním z nejdůležitějších faktorů, určujících nejen náš zdravotní stav,ale i naši náladu a duševní spokojenost.Víme,že nedostatek světla působí na náš duševní stav.Přirozené světlo přispívá k celkovému pocitu zdraví a pohody.V době,kdy jsme se více pohybovali ve volné přírodě,jsme měli vyvážené barevné spektrum světla.

2 Při umělém osvětlení je toto barevné spektrum nevyvážené.Následkem častého denního svícení,dlouhých hodin koukání do počítačových monitorů a dlouhého nočního svícení, se trvale rozšiřují zorničky.To vede ke světloplachosti,ale hlavně k předispozici zeleného zákalu.Spolu s tím stoupá nitrooční tlak. Převaha červené,oranžové a žluté barvy v umělém osvětlení,v němž chybí modrá a fialová barva,nutí oči vytvářet biofotony. Modrou barvu,kterou biofotony vysílají,velmi vyčerpávají oči.Ačkoliv medicína za posledních sto let udělala neuvěřitelné pokroky,v oblasti očí, si v mnoha neví rady. Americký oční lékař William Bates,zjistil již před sto lety,že oční svaly lze snadno trénovat a zlepšit zrak.Nedostatek přirozeného světla může narušit nejen psychickou rovnováhu,ale i různé fyziologické funkce našeho organizmu.
Nositel Nobelovy ceny Dr.Albert Szent-Györgyi-objevitel vitaminu C- tvrdí,že světlo, které dopadá na lidské tělo,podstatným způsobem mění základní biologické funkce.Světlo a barvy výrazně ovlivňují efektivnost s níž enzymy regulují biologickou aktivitu v těle. Fyzik Dr.David Böhm dokonce prohlásil,že veškerá hmota je "zamrzlé světlo".
Jsou to právě biofotony,které jsou nosiče informací a fungují jako řídící prvky procesů látkové výměny. Vyzařované biosvětlo vypovídá nejen o úrovni našeho fyzického těla,ale i o duševní úrovni jednotlivce,protože jejich produkce úzce souvisí i s pocity. Biofotonová technika napomáhá při léčbě: -očních vad a nemocí -snižuje napětí v očích a únavu -zlepšuje ostrost vidu -odstraňuje symptomy SAD /viz dále/ -zvyšuje pracovní produktivitu -navozuje pocit zdraví a pohody -poskytuje barvy denního světelného spektra v plném rozsahu .

SAD -pod tímto názvem jsou označeny sezónní afektivní poruchy v období nedostatečné sluneční aktivity. Její projevy jsou následující: -zhoršená až kolísavá nálada -pocit úzkosti -depresivní stavy -zvýšená chuť na sladké -sklon k přejídání -snížená aktivita a zájem vč.sexuálního zájmu -lenost a sklon k dlouhému vyspávání -nechuť ke sportování -zvýšená chuť na alkohol .

3 V podzimních a zimních měsících je méně slunečního světla.Jeho nedostatek způsobuje mnoho poruch ve fyzické i psychické rovině. Světlo vnímané očima vysílá pomocí elektrických impulzů signál přes hypotalamus do epifýzy.Ta podle informací o množství světla zjištěného z okolního prostředí,vyloučí odpovídající dávku melatoninu tj. hormonu,který přenáší ostatním žlázám s vnitřní sekrecí povel,jak mají adekvátně reagovat.Epifýza tak má podíl na procesu termoregulace,motorické aktivity,reprodukce,procesu růstu,řídí náš spánek,řídí naši náladu a imunitní systém.Tím synchronizuje náš vnitřní svět s vnějším prostředím. Dokonce ovlivňuje i délku našeho života,redukuje stres a kontroluje protistresové mechanizmy. Důsledky nedostatku slunečního světla: -stálé stresové zatížení -snížená obranyschopnost -nedostatek tvorby růstového hormonu -nedostatečná syntéza vitaminu A a z toho plynoucí zrakové poruchy -nedostatečná koncentrace při práci a učení -zhoršené sociální chování -nervové podráždění -vysoká hladina cholesterolu a homocysteinu -nedostatečná syntéza vitaminu D -nedostatečná absorpce vápníku a z toho plynoucí osteoporóza a špatný chrup -zvýšená agresivita -neklidné spaní a nespavost -celková malátnost ,bez pocitu radosti -hlavně u lidí s únavovým syndromem -poruchy trávení a narušený biorytmus -nedostatečná vitalita -snížená imunita a sklon k virovým a bakteriálním infekcím -bolesti hlavy a migrény Jak jsme právě zjistili,existuje zde buněčné vědomí.Život ve všech podobách má paměť a cítění-schopnost vnímat na buněčné úrovni.
ŽIVOT-tento nekonečný proud živé energie,je důsledkem našich úmyslů a pozornosti a je naplánován tak,aby odpovídal našim potřebám prostřednictvím programu uvnitř DNA,čili tam,kde jsou biofootony.Silou vědomí aktivujeme své biopole a přitahujeme to,co potřebujeme. Emeritní prof.na Technické univerzitě ve Vídni prof.Klima se zabývá biofotonikou právě z důvodu,že se jedná o světlo života a v budoucnu tato vědecká disciplína nabídne další možnosti zkvalitnění životních forem na zemi.

Klimová Izabelaje to ráj?

12. února 2009 v 15:52 | fantasy gallery.net