poselství Marie Magdaleny

2. července 2017 v 13:56 |  EsoterikaNejvětším krokem k tomuto uzdravení je propustit svoji identifikaci s tělem a se sociálně formovanou osobností, povznést se nad tyto identifikace a znovu uznat volání své duše. Vaše duše vám říká, že vše je možné, zatímco strach ve vás našeptává, že je možné jen velmi málo, že se potřebujete chránit například před druhými nebo před nemocemi. Duše, která však žije ve vás, je statečná a silná, překračuje omezení
Pamely Já jsem Marie Magdaléna. Poklekám před vámi s obdivem a respektem pro to, co na Zemi děláte. Odkrýváte nové cesty vědomí a děláte to, zatímco ještě stále nesete uvnitř sebe břemena minulosti. Právě tak se objevuje i stará bolest a úzkost, neboť nové cesty uvědomění vstupují do vašeho vědomí, do vašeho těla a do vašich emocí. V současném tvoření nových cest vědomí, hojíte starou bolest. Zdá se, že se tak mělo stát v minulosti - byli jste na Zemi již mnohokrát - tehdy však nebylo možné vytvořit nové cesty. Stále příliš vědomí bylo lapeno ve starých institucích moci a autority a lidé byli uvězněni ve strachu o přežití - v úzkosti na fyzické rovině - nebo ve strachu, že budou sociálně vyloučeni. Tyto strachy v lidech leží velmi hluboko. Když nevíte, kdo jste, když jste ponořeni ve strukturách nevědomí, které jsou udržované společností, pak věříte, že jste svým tělem a strach o přežití se vás dotýká v nejhlubším jádru: smrt znamená být zničen. Vyvstávají pak velmi hluboká nutkání bránit se a to může, pokud je to nezbytné, vést ke zničení druhé osoby, abyste zajistili svoje přežití. Je to základní primitivní strach. Pak je tu taktéž strach, že budete vyloučeni sociálně, že už nebudete patřit do skupiny. Tento strach je v lidech také velmi hluboký. Pokud si nejste vědomí své duše, svého božského jádra, pak se domníváte: a) že jste svým tělem a za b) že jste sociálně formovanou osobností v těle. Osobnost, která je formována prostřednictvím sociálních vlivů z minulosti, byla a je vytvářena strachem. Chcete patřit do skupiny a chcete být druhými přijímáni. V každé osobě je bezmocná část, která chce být podporována, potvrzena a přijata. Je to část vás, která chce někam patřit a tato část je v každé osobě stále velmi silná. Právě jste vystoupili ze způsobu myšlení a žití, kterému dominovala moc a bezmoc, z nadvlády strachu. Vnímejte sami v sobě, ve svém energetickém poli, kde tyto staré energie stále fungují. Vnímejte to intuitivně. Vnímejte, jestli jsou ve vaší auře či těle v činnosti viditelné šedé či i tmavší oblasti. Vnímejte tyto staré energie jako je úzkost, přehnaná poslušnost, strach o přežití, strach z odmítnutí a osamění v činnosti. Jsou to dva největší strachy, které omezovaly lidi v dávných dobách. Přeměna k novému vyžaduje čas. Dokážete si dobře představit, že abyste propustili staré strachy, je třeba hodně práce, abyste skutečně důvěřovali vědomí srdce, důvěřovali vědomí, které říká: nejsi jen svým tělem. Vaše tělo je součástí vás, drahocenná část, ve které dočasně žijete a skrze kterou se projevujete. Jste však mnohem víc, než jen to. Jste vědomím duše. Jste živoucím světlem, které je nezávislé na fyzické a materiální formě. Jaký skok ve vědomí to je! Možná mnohem větším skokem je, že jste osvobozeni od sociálního tlaku. Sociální tlak náležící skupině často posouvá lidi k nižší vibrační úrovni: davovému vědomí. Často se stává, že to, co dominuje skupině nebo davu, mocenské struktuře nebo osobě, vyvolává ty největší strachy v lidech a manipuluje s nimi. Tyto strachy jsou těmi největšími překážkami, které lidé zažívali v minulosti. Právě kvůli těmto strachům lidé schází do My-prostoru sounáležitosti, který se staví proti druhým lidem nebo něčemu mimo tuto skupinu. Pak začínáte smýšlet v termínech "my versus oni". Stalo se zásadním patřit do své skupiny. Strach musí být vždy potvrzen spolu s jeho nápravnými opatřeními: způsob, jak se vypořádat s těmito strachy zahrnuje násilí a dominanci směrem k těm, kteří jsou mimo tuto skupinu. Jak můžete v této době ve světě kolem sebe vidět, tato témata vystupují velmi silně napovrch. Nyní je vyžadováno větší vědomí, to, které spojuje a vidí stejnost ve všech druhých lidech, dokonce i když pochází z naprosto odlišného prostředí, historie a kultury. Vnímat, co s druhou osobou sdílíme, i když je tato osoba zcela odlišná. To je úloha této doby jak na vnitřní úrovni, tak také mezi zeměmi a kulturami. Je to velký průlom, který uzdraví tento svět. Největším krokem k tomuto uzdravení je propustit svoji identifikaci s tělem a se sociálně formovanou osobností, povznést se nad tyto identifikace a znovu uznat volání své duše. Vaše duše vám říká, že vše je možné, zatímco strach ve vás našeptává, že je možné jen velmi málo, že se potřebujete chránit například před druhými nebo před nemocemi. Duše, která však žije ve vás, je statečná a silná, překračuje omezení. Ráda bych vám pověděla, o sobě, se kterou hovořím, že už jste po mnoho životů a po velmi dlouhý čas pomáhali zvyšovat vědomí na Zemi. Před tímto životem, jste již ochutnali pocit jednoty, o kterém hovořím: fakt, že jste více než vaše tělo, pocit být zajedno s druhým, i když druhý pocházel ze zcela jiného zázemí. Už znáte pocit chtít se povznést nad třídní a sociální statusy, i přesto, že tato energie nebyla na Zemi vždy vítána. Bylo pro vás procesem učení vypořádat se s rozdíly mezi tím, jak cítíte a myslíte, a jak vnímá a myslí svět kolem vás nebo jak vnímá věci majorita lidí. Nezapomínejte na to, že mnoho lidí by rádo přemýšlelo jinak, vnímalo jinak, neboť nikdo není šťastný v sevření strachem, nikdo tohle nechce. Během tohoto času se děje to, že narůstá počet lidí, kteří mají dost života založeného na strachu. V atmosféře Země je nyní mnoho nové energie - stejně jako vnímání možnosti, že věci mohou být jiné - že se lidé probouzí. Vskutku, mladé, nové generace, které se nyní rodí na Zemi, více a více zažívají tuto novou energii, kterou nesete s sebou po mnohá staletí, a tak mají čím dál menší zálibu ve starých způsobech. Z pohledu existujících vzorů myšlení, je však tato nová generace vnímána jako divoká, nepřizpůsobivá zaběhnutým normám, jako chaotická nebo vedoucí k problémům s chováním. Tato energie obsahuje rodící bolesti, něco nového chce být zrozeno. Nyní přicházím k hlavnímu bodu tohoto povídání. Jste zde jako zkušení a spolehliví rádci, abyste sloužili v tomto čase jako porodní báby zrodu této nové energie. Přesto to vyžaduje od vás mnoho, neboť stále uvnitř sebe nesete traumata, mylné úsudky a odmítání: víte, jaké to je být souzen za své nové názory. Je to součást vašeho dědictví být sociálně izolovaní, být jinými, zanechalo to ve vás emocionální zranění ode dne, kdy jste se narodili. Ve skutečnosti ve vás tato zranění byla dokonce před tím, než začal tento život. Nyní je čas, kdy budete žádáni, abyste vystoupili ze své ulity a ukázali se. Abyste pomohli s novou energií, která se nyní manifestuje převážně prostřednictvím mladých lidí a byli jim, jak se říká, průvodci. Můžete být pro ně průchodem, protože máte hluboké pochopení jak starého, tak nového. Stojíte jednou nohou v tom starém a byli jste tímto starým zraněni. Máte tak soucit s lidmi, kteří se bojí odmítnutí nebo osamění. Máte taktéž soucit s lidmi, kteří se hrozí smrti, protože věří, že neexistuje nic jiného než fyzické tělo. Vaše vědomí se rozšířilo, právě proto, že jste museli žít a pracovat v temnotě, proto jste těmi, kteří mohou být mostem mezi starým a novým. Právě proto se na vás obracím. Žádám vás, abyste se ujmuli svého přirozeného místa, přestože vím, kolik úsilí vás to může stát. Tolik jste se sžili s představou, že tu pro vás není místo, že se cítíte tímto úsilím zcela zmoženi. Avšak právě v tomto bodě, jste přiváděni k úkolu. Když jste v bodě, kdy si myslíte: "Vzdávám to, není tu nic víc, co mohu dělat", pak nastává bod zvratu, kdy můžete konečně umožnit všemu cokoli se stane, skrze sebe proudit. Odevzdáváte svou osobní vůli, své představy o tom, jak by věci měly být a dovolujete si pohybovat se s proudem své duše. Síla, kterou jste rozvinuli, a také bolest, kterou jste trpěli, v mnoha způsobech zlomila vaše ego. Je to bolestný proces, protože ego odporuje bolesti a tomu, být zlomený. Přesto je to jediná cesta, neboť bolest a trauma, které si nesete, jsou v jistém smyslu součástí této cesty. Když skutečně cítíte tuto bolest a obklopíte ji pochopením, pouštíte se. Jste v jistém smyslu ochotni "zemřít" díky poznání, že vás nese něco většího. Odevzdáváte se svému nejhlubšímu a nejpravdivějšímu jádru a již nebojujete s pozemskou realitou. Stejně tak přestáváte s přesvědčováním druhých, neboť se skutečně stáváte sami sebou. Nejste tu už proto, abyste měnili druhé, ani abyste měnili sami sebe: jste právě sami sebou. A to je přesně ona funkce mostu, která je vašim přirozeným místem. To je to, co mám na mysli, když říkám: Ujměte se svého přirozeného místa. Mějte soucit se sebou a se starou bolestí, která ještě ve vašem životě je, a dovolte, aby se dělo léčení. Když vnímáte tento proces jako součást své cesty a zanecháte tuto starou bolest, uzdravení nastane samo od sebe. Bude vám pomoženo ze všech stran. Vše, co touží žít, růst a radovat se, je vám k službám: průvodci, pomocné síly z vesmíru. Musíte být jen ochotni ujmout se svého přirozeného místa a říct si: "Nebudu již déle žít dle strachu. Stále tu mohou strachy existovat, avšak já jsem víc, víc než to. A připomínám si to každý den." Pak uvidíte, že život vás přivádí na místa, kam patříte, kde se cítíte dobře, kde můžete zažívat radost a potěšení. Být pracovníkem světla, nositelem změny, již nevyžaduje velkou zátěž a plno utrpení. To patří minulosti a není to již vašim osudem. Cesta k novému i pro vás znamená nové zrození: v míru se Zemí, kde můžete přirozeným způsobem zaujmout své místo. Nakonec vnímejte, zda tato slova "ujmout se svého přirozeného místa" spontánně přináší obrazy ve vaší mysli. Možná vám přijde místo z vašeho každodenního života nebo situací nebo činností nebo možná vyvstane nějaká možnost pro budoucnost. Kde se cítíte skutečně klidně a šťastně? To jsou ta místa, kde můžete nechat svou energii přirozeně proudit. Sledujte, zda na vás někdo volá. Možná je to tvář někoho, koho znáte. Možná se objevuje ve vaší představivosti nějaké prostředí, je to někde, kde vás to zve šťastnou cestou? Nebojte se věci vyzkoušet, protože je tu spousta prostoru pro svobodnou hru. Vstoupit do své síly znamená vracet se domů na Zemi tak, jak jste, a zaujmout tu své místo. Zní to velmi jednoduše. Je to však vrchol dlouhé cesty, který jste jako duše vytvořili. Žádám vás, abyste se tomuto místu odevzdali, už to není tak daleko. Děkuji za vaši pozornost. Marie Magdaléna © Pamela Kribbe www.jeshua.net Překlad: Denisa Vaňková www.jeshua.cz
 

Fundamentální fraktál

25. června 2017 v 13:46 |  Esoterika

Fundamentální (základní) fraktál


Tento živý channeling byl přijat v Hot Springs v Arkansasu, 11. dubna 2016

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Hot Springs, Arkansas.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přejeme si na okamžik uctít dnešní a včerejší učení, které bylo představeno na tomto místě [mluví o prezentaci během konference].
Po 26 let vám předávám poselství stále znovu a znovu, až se vám to může zdát divné. Když jsem vám sděloval skutečnosti, které ještě nejsou ověřené, nebo říkal věci, které nejsou v hlavním myšlenkovém proudu, byly to jen informace bez pevného základu. Rok za rokem z nich některé pomalu dozrávaly, ale až teď začínáte vidět, jak se tímto způsobem Kryonova poselství potvrzují. Tyto mezery chci malinko doplnit v tomto dnešním závěrečném poselství.
Učení, které bylo předneseno tento víkend, je celistvé, a je přesné. Pro ty, kteří zde nebyli, a pro ty, kteří to poslouchají, to zní spíše jako by to bylo vytrženo z nějaké stránky mnoha Kryonových poselství přednesených v průběhu času. Před lety jsme vám řekli o tom, jak dlouho už je lidstvo zde. Předali jsme vám časovou osu lidstva od toho, že nazýváme setbou před 200 000 lety. Vyprávěli jsme vám příběh, kterému jste možná v té době nevěřili. Předali jsme vám čísla, abyste je ověřili a dokonce i neznámou historii k posouzení. A teď je to zde, před vašima očima, doloženo na grafech, diagramech a na výzkumu.
Vědci se dostali jen na okraj pravdy, předávají vám to, co mohou, a z dobrého důvodu. Skutečnosti, o kterých mluví, jsou věci, které je třeba potvrdit, doložit a prozkoumat. Zatím to ještě nemohou udělat, ale mohou vás vzít na samou hranici ověření platnosti tím, že vám ukazují doklady. Důkazy jsou nespolehlivé a věda důkaz vyžaduje. Proto předkládají výzkumy, které vrší až k závěrům vyplývajícím ze zdravého rozumu a spojují jednotlivé body.
Skutečně, ukazuje se stále znovu a znovu, že výzkum naznačuje, že možná biologicky nepocházíte z ničeho zde na Zemi. Ten chybějící článek stále schází. Řekli jsme to již před lety. Řekli jsme vám, že bude vždy scházet, protože nepocházíte z ničeho zde, a teď se tato slova vracejí ozvěnou v učení těchto dvou posledních dnů. Tito učitelé - vědci vás přivádějí na samou hranici, ale neříkají vám, "kdo" se mohl podílet na vašich počátcích. Ezoterika toho všeho je mou parketou, a začnu kompletovat obrázek, který se později propojí s vědou.
Vědci vám vyprávějí o fraktálech. Fraktály jsou součástí celé fyziky, celé biologie. Jestliže se zeptáte na fraktály fyziků, budou vám vyprávět o matematice - od velkého k malému, větší, menší - a to všechno představuje fraktály stejnosti. Biologové vědí, že všechno ve fraktálech plyne od malého k velkému. Je to prostě tím, jak věci fungují. Učitel Gregg [Gregg Braden] přišel s výzkumem, který je absolutně, 100% přesný, když začal s diskuzí o možnostech času, opakujícího sebe sama; něco, o čem jste slyšeli vykládat celý svůj život. Je zřejmé, že se opravdu zdá, že se čas opakuje, ale mohlo by to být způsoby, které jste zatím neodhalili? V tom má pravdu.
Chci vás vzít na jinou úroveň, Seděl jsem v Turecku a předal jsem vám poselství o neznámé historii. Je to dobré místo pro takový channeling. Řekli jsme vám, že byste měli objevit civilizace, o kterých nemáte žádné záznamy, a že nevěříte, že to tak bylo. Dokonce jsme vám i řekli, že tato planeta měla před tou vaší mnoho civilizací, které se samy různými způsoby zničily. Nyní přichází věda, která byla představena dnes, se stejným poselstvím. Začíná se točit kolem sebe sama, je to tak, drazí? Ode mne celá léta slyšíte učení o podivných, ezoterických věcech, a teď to slyšíte od jiných, kteří je začínají potvrzovat. Diskutují, objevují a bádají - a obrázek začíná dostávat obrysy.
Chci na chvíli mluvit o časových fraktálech. Je obtížné dostat se na další stupeň, jestliže jste nebyli zde na konferenci, Ale je důležité vědět, co bylo řečeno, protože jsme mluvili o stejných věcech i v minulosti. Naše slova nezahrnovala fraktály, ale mluvili jsme o vzorování, systému a načasování zahrnutém v tom, co se děje.
Tento učitel, Gregg, dělá svůj výzkum dobře, a tvrdí, že časové vlny se vracejí na sobě*. Představují se způsobem, který by vám umožnil předpovídat a spočítat, kdy se mohou zase objevit. Přicházejí způsobem, který je navzájem zesiluje, a snad by mohly být ještě silnější, než když se objevily předtím. Dokonce jasně vidíte, že matematika fraktálů ukazuje, že jste na konci určitého cyklu, toho cyklu, o kterém jsme vám říkali. Má pravdu a vy také.
Mayové vám říkali totéž, i ti ostatní, kteří měli kalendáře podobné těm mayským dlouhého počtu, říkali totéž. Aztékové a Toltékové měli podobný kalendář. To proroctví bylo všude! A teď přichází důležitá otázka: Co vám dnes brání v opakování staré historie? Přece k vám opět přichází i s fraktály a historie je jasná. Vzory jsou zde, a jsou stále znovu stejné. Proč je neopakujete? Proč se nevrátíte k závěrečné válce a opět neukončíte lidstvo? Ezotericky vám to teď doplním.
Drazí, existuje jeden fraktál, který nazvu fundamentálním . Tento fraktál včera nebyl nutně diskutován, ale jsem si jistý, že jej učitel Gregg zná. Občas, když se zabýváte diskuzí týkající se vzorování a opakování, máte něco, co by se mohlo zdát neviditelné, protože to není postřehnutelné v rámci vašeho normálního lidského vědomí. Na tomto fundamentálním, počátečním fraktálu času je stojí ty ostatní. Je to začátek, fundamentální vlna, a já vám ji ukážu. Všechno mnohonásobně souzní s tím fundamentálním. Předložím vám k posouzení i pár čísel.
Fundamentálním fraktálem vašeho pozemského času je precese rovnodennosti planety. Z něj vycházejí všechny vlnky možností. Tato precese je způsobena fyzickým kolísáním planety, které trvá 25 630 let. To je doba, kterou trvá jednomu cyklu, nebo zhoupnutí, vrátit se na start. Protože je to tak dlouho, může se odchýlit až o 1%, ale ne o moc více. Těchto 25 630 let je měřítkem pro toto zhoupnutí planety.
Kdybyste vzali mayský kalendář dlouhého počtu, potom přesně pět mayských kalendářů by zapadlo do 25 630letého zhoupnutí. Dlouhý počet, tak jak byl popsán Mayi, trvá 5 125 let*. To se také stane délkou času, po který vaše bývalé neznámé civilizace, o kterých jsme mluvili, trvaly předtím, než se navzájem zničily. To všechno začíná dávat smysl. Fundamentální fraktál, drazí, je klíčem k tomu, proč je tento současný cyklus jiný. Je to proto, že jste na konci i na počátku - centrálního bodu precese rovnodennosti. Je to ten první v historii moderního lidstva. Čas jen už jednoduše neobíhá znovu, tak jako dříve. To je střed. Toto je předpověď předků a Mayů, a proto teď starý kalendář skončil, a opět začal s jiným dlouhým počtem.
Tento fundamentální střed, precese rovnodennosti, dává energii, kterou žádný z cyklů v jeho rámci neposkytoval. V tomto centrálním fraktálním cyklu máte dovoleno se posunout a změnit jej. Důkazem toho jsou divoké karty, které vidíte všude kolem sebe. Už jste vystartovali! Pád Sovětského svazu je dobrým příkladem takové divoké karty. Je to posun lidské povahy k začátku harmonického procesu spojování věcí dohromady místo jejich odtrhávání. Toto je obzvláště důležité, když to vidíte dělat národy na planetě, které byly po staletí nepřátelé. To je rozdíl! To je nové! Nebude se opakovat způsob, jakým se to dělo v minulosti.
"Dobrá, Kryone," řeknou někteří, "máš nějaké nadcházející vlnky a fraktály, které jsou nebezpečné. Ve skutečnosti existuje hlavní cyklus začínající v roce 2017, který vypadá hrozivě." Drazí, sdělím vám jeden hlavní důvod, proč se to teď tak liší od ostatních opakujících se dlouhých počtů. Existuje 36leté okno precese rovnodennosti. Toto okno je 18 let do středu [což je 21. prosinec 2012] a 18 let po něm. Vy se stále nacházíte v posledních 18 letech. Stále ještě se nacházíte ve zbytkové energii posledního dlouhého počtu. Časové fraktály jsou stále zde, a stále existuje velká možnost, že to pocítíte. Skutečně, stále se to může stát, ale je toho víc, a to vám chci teď říci. Je jen jedna věc z mnoha, která to tentokrát změní. Položme si znovu tu hlavní otázku: Co tentokrát způsobí rozdíl?
Jste soustředění na předpověď předků a konec základního cyklu 25 630 let. To samo o sobě dodává této době zvláštní energii, ale to není všechno. Před dlouhou dobou jsem vám řekl, kdo vás zasel, a mluvili jsme o evoluci lidského vědomí, která začíná nyní, když tak dlouhou dobu stagnovala. Řekli jsme vám o Plejáďanech jako zdroji vaší současné DNA (a chybějícím článku). Předali jsme vám channeling nazvaný " Faktor soucitu", abyste věděli, jaký je skutečný rozdíl, a co skutečně změní lidstvo - soucit. Avšak, vy jste příliš lineární a tak moc 3D, že se ptáte: " Změní se chemie DNA? Můžeme spatřit její změnu?" Odpověď zní, že se samozřejmě změní, ale ne tak, jak si myslíte.
Přichází metafora: farmář má pole, které obdělává celá léta. Přijde domů a oznámí: "Máme nové osivo. Je úžasné a bude brzo zralé." Půjdete hned ven, abyste se podívali, jestli se ta půda změnila? Ne. Jsou to semena, která se změnila. DNA není tím, čím si myslíte, a tato informace vám byla sdělena včera [odkazuje na informace od Dr. Bruce Liptona]. DNA není nějaká statická neměnná skupina chemických látek. Naopak, je to rámcový plán (blueprint) pro lidské tělo; je to půda, ve které se vyvíjejí semena evoluce, a tato semena představují vaše vědomí, ne chemii. Proto když pátráte po lidské evoluci, nestudujte chemické složení. Naopak, studujte posun ve vědomí planety. Ale to není všechno.
Chci, abyste začali používat duchovní logiku, něco, co bude časem mnohem jasnější. Plejáďané jsou vašimi duchovně-semennými tvořivými rodiči. Jednoduché. Většina země tomu nebude věřit. Vámi přijatý příběh stvoření zní právě tak, a dokonce i načasování je stejné, ale nemůže zahrnovat nějaké E. T., aby mu většina uvěřila. Představa mimozemských bytostí vždy zahrnuje ty, kdo přijdou a dobudou vás nebo vám ublíží. To je váš předsudek a odráží vaše vlastní lidské vědomí a to, jaká je vaše vlastní krátká historie. Vy to tak děláte, proto to očekáváte i od všech životních forem.
Řekli jsme to už dříve. Plejáďané mají civilizaci, která je o miliony let starší než ta vaše, drazí. Jak si myslíte, že by mohla vypadat? Je to velice pokročilá civilizace, která si prošla tím, čím teď procházíte vy. Mají velmi vysoké, moudré vědomí, které dokonce dokáže ovládat fyziku skrze mysl, a přišli sem s božským plánem, aby vám předali vědomosti o temnotě a světle a svobodnou volbu duality, abyste mohli skládat "puzzle" (skládanku poznání a vývoje). Jejich Bůh je vaším Bohem - tvořivým zdrojem. To je to, co tady udělali, a jsou jako vaši biologičtí semenní rodiče, kteří se o vás starají. Nesmějí zasahovat, ale pečují o vás.
Plejáďané samotní vám dali pro váš růst časový limit, a to je ten, na který se právě teď díváte. Je to začátek a konec precese rovnodennosti, střed základního cyklu, 25 630 let. V průběhu této doby vzniklo a skončilo několik civilizací, a kdybyste to nedokázali do této doby, pak byste to nezvládli vůbec. Toto byla vaše poslední šance.
Vaše změna začala v posledních desetiletích, a do konce 80. let bylo jasné, že se posouváte. Harmonická konvergence roku 1987 byla bodem obratu. A potom přišel rok 1989. Na začátku roku 1992 jste zrušili studenou válku. Začalo to!
Když vás Plejáďané oseli, nastavili systém pro případ, že se vám to podaří, a my jsme vám tuto informaci předali již dříve. Nazývá se uzly a nuly planety. Tyto uzly a nuly jsou nečinné jako časové kapsle a čekají na správný čas k aktivaci. A ten čas nastal, my jsme je všechny identifikovali, a ony se začínají otevírat.
"Kryone, o tom jsme nikdy neslyšeli. To je tak ezoterické, a my o tom vůbec nevíme. Není o tom zmínka ani ve starých písmech." Drazí, použijte svou logiku. Samozřejmě, že jste o tom nevěděli, protože jste nedosáhli té konečné mety 21. prosince 2012! To byla informace pro ty, kteří to dokážou, ne pro Zemi, která byla vždy na pokraji zničení sebe sama. Viděli jsme, co se stalo, když jste zabránili třetí světové válce vaší civilizace. Důkazem, že to byl obrat na poslední chvíli je, že ji všichni ještě stále očekávají! Je to skoro jako čekat na něco nevyhnutelného, mám pravdu?
Chci vám položit jednu logickou otázku. Když máte děti a nastane čas, aby začaly jezdit na kole, jak to probíhá? Nejprve jim dáte kolo. A co dále? Předáte jim to kolo a řeknete: "Hodně štěstí, dítě! Já vím, že můžeš spadnout a zranit se, ale tak to už s kolem je."? Ne! Milující rodiče to tak nedělají. Naopak, místo toho připojíte na kolo přídavná kolečka a trénujete s nimi. Držíte to kolo, dokud pro něj nezískají cit; běžíte podél kola, dokud to dobře nezvládají. Radostně se smějete, když získají rovnováhu, kterou jak víte, získá nakonec každé dítě, a potom už za vašeho povzbuzování šlapou sami bez vaší pomoci.
Drazí, fundamentální fraktál je po ruce, a těmi přídavnými kolečky jsou uzly a nuly. Otevírají se, aktivují, párují, a začínají stírat negativitu a temnotu z této planety, aby vám přinesly rychlejší dráhu k vyššímu vědomí. Říkáme vám to už celé roky - jak pracují a jak odstraňují starou energii skrze krystalickou mřížku, mřížku Gaii. Tato celá konference se týká vzpomínek, a přesto mnozí říkají, "Vzpomínek na co?" Já vám to povím. Chci vám připomenout prvotní informaci, kterou vám Plejáďané předali, když jste sem přišli! To je to, na co si vzpomínáte, staré duše, a to je to, co tyto uzly mají vylít do krystalické mřížky. Začne to odstraňovat vzpomínky na válku a strádání z této planety. Změní to i samotné fraktály, něco jako jakýsi restart krystalické mřížky.
Musíte vědět, že krystalická mřížka je částečně zodpovědná za vzpomínky na staré časové fraktály. To jsou ty fraktály, které říkají, že se historie bude opakovat, i když tvoříte novou budoucnost a rušíte je. Potom začnou být mazány a přerámovány, je to restart energie lidstva.
A já se vás ptám, neudělali byste to pro své děti? Nedává smysl, že Plejáďané, kteří vám přinesli tu nádhernou energii Boží lásky, vám také poskytnou pomoc, abyste se dostali skrze novou a neznámou evoluci vědomí? Nemyslíte, že by vám dali přídavná kolečka? Nezačíná to dávat ezoterický smysl, že tento nový začátek fundamentálního cyklu přinese něco nádherného, jestliže to zvládnete? No a tady to je, dorazilo to, a začátek tohoto cyklu je jiný!
Nedovolte nikomu, aby vám říkal: "Znovu to přichází. Válka už má zpoždění, proto přichází!" Jenom proto, že jste to dělali dříve, neznamená, že je jisté, že se to stane znovu. Tento cyklus je jiný.
Takové bylo poselství po 26 let, ne nutně prezentované v těchto pojmech, ale bylo to poselství hned v mé první publikaci, v první kapitole Kryonovy Knihy Jedna. "Nebude žádná 3. světová válka. Nebude žádný Armageddon. Stará proroctví nebudou naplněna." Před 26 lety, jsme viděli přicházet váš posun. Fundamentální fraktál se rekalibruje v připravenosti začít znovu s jinou sadou energie, a proto nebudete opakovat minulost.
Načasování doby s přídavnými kolečky je na vás. Máte svobodnou volbu a můžete to udělat tak složitým nebo tak snadným jak se vám zlíbí. Dokonce i s přídavnými kolečky můžete stále padat, ale s pomocí, kterou vám přináší tato nová energie, se znovu dokážete postavit na nohy a budete pokračovat dál. Může to být dlouhý úsek pro starší lidstvo začít nový systém vědomí. Řeknu to ještě jednou: dva kroky vpřed, jeden krok zpátky. Je to součást nového lidstva a vy jste v pravý čas na správném místě.
Copak to necítíte? To, co jste slyšeli dnes a včera, jsou paradigmata pravdy. Nezní vám to pravdivě, že probíhá něco zvláštního a odlišného? Řeknu vám, co to je: vy jdete dál! Máte vyšší vědomí, protože zde sedíte a ptáte se sami sebe: "Co to cítím, že je to tak jiné?" Obtíže, kterými jste prošli s ohledem na rekalibraci, o které jsme mluvili, jsou součástí tohoto pomalého posunu na vyšší vědomí. Plujete přímo skrze starý fraktál a potenciály!
Blahopřeji vám, staré duše, že jste přišly v tuto dobu na tuto planetu, i když jste věděly, že to budou těžké časy. Nechcete přece zmeškat večírek, že je to tak?
A tak to je.
KRYON
* Fractal Time by Gregg Braden

betaglukany

2. června 2017 v 13:42 |  O zdraví a nemoci
Beta glukan je polysacharidová molekula extrahovaná z buněčné stěny hub
Při místním i celkovém podání je zcela netoxický a bezpečný. Americká organizace pro kontrolu léčiv a potravinových doplňků FDA ho klasifikuje jako GRAS (obecně považován za bezpečný) potravinový doplněk. Není známa jakákoliv toxicita nebo negativní reakce po požití beta glukanu nebo kombinace beta glukanu s jinou látkou. V současnosti neexistují studie prokazující jakýkoliv negativní efekt u autoimunitních reakcí.
Současné poznatky ukazují, že přírodní beta glukan nejvíce působí na evolučně nejstarší buňky imunitní kaskády organismu - makrofágy. Po užití beta glukanu jsou makrofágy stimulovány směrem nahoru či dolů při regulaci imunitního systému a již záleží pouze na současném stavu imunitního systému. Po vstupu beta glukanu do makrofágu dochází k jeho aktivaci, která spočívá v zahájení morfologických změn a co je nejdůležitější v produkci různých druhů tzv. cytokininů (informačních proteinů imunitního systému) a ty fungují jako vnitřní regulátory imunitního systému.

Aktivovaný makrofág rozpoznává a zabíjí nádorové buňky stejným způsobem jako když odklízí cizorodý materiál z těla. Také produkuje množství různých citokininů /interleukinů/, které všeobecně stimulují imunitní systém a zvyšují produkci buněk z kostní dřeně.

Zdroje beta glukanů jsou hlavně houby, kvasinky a ječmen,oves. Beta glukan získaný z obilí nebo jiného zrna (vazba 1,4) se ukazuje jako neúčinný při aktivaci makrofágů, ale může pomoci snižovat cholestrol. Pouze glukany odvozené hlavně z hub nebo z kvasnic mají stimulující účinek na imunitní systém. Z několika typů beta glukanů je beta 1,3 D glukan z hub jedním z nejsilnějších modulátorů imunity. Třírozměrový model beta glukanu odhalí šroubovnici a výzkumy Harvardské University ukazují na přítomnost specifického receptoru pro beta glukan na povrchu makrofágu.

 


salát z červené řepy

22. května 2017 v 13:40 |  Plody Země

Potrebujeme:

300g cvikly
80g syra
1 polievkovú lyžicu horčice
1 nakladaná uhorku
2 vajíčka
3 lyžice majonézy
80g vlašských orechov
soľ a čierne korenie pre chuť

Postup:

  1. Uvaríme si cviklu, počkáme kým vychladne a nakrájame ju na kocky.
  2. Uvaríme si vajcia, ktoré spolu s uhorkou a syrom nakrájame na kocky.
  3. Rozdrvíme orechy a všetko pridáme do jednej nádoby.
  4. Šalát okoreníme.
  5. Na koniec pridáme horčicu a majonézu.

DNA

4. května 2017 v 13:35 | Jan Pavlík |  Esoterika

Skryté schopnosti DNA ,Jan Pavlík

DNA (česky DNK) je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu. Je to složitá makromo-lekula, která je nositelem genetické informace u všech živých organismů a ve své struktuře má zakódovaný program pro vývoj a vlastnosti každého organismu. Za pomoci rentgenové krystalografie bylo zjištěno, že její molekula má tvar stočeného žebříku a nachází se v jádru buněk.
Její strukturu můžeme popsat jako dvě nosné linie šroubovice, tvořené fosfátovou skupinou a deoxyribózou, mezi nimi jsou příčky tvořené čtyřmi nukleovými bázemi - guaninen a cytosinem nebo thyminem a adeninem (G,C,T,A), které jsou základními částmi nukleových kyselin. Jejich posloupnost je základem genetické informace - genomu organismu. I když existence DNA byla známá již od roku 1869, její strukturu odhalili až v roce 1953 Watson a Crick, laureáti Nobelovy ceny.
Celá molekula je mnohonásobně stočena, aby se při průměru kolem dvou nanometrů a délce v rozvinutém stavu až 3 metry vešla do chromozómu v jádru buňky. Dvě vlákna spirály DNA jsou kolem sebe stočena šest set milionkrát v každé lidské buňce. Protože většina buněk se neustále dělí a tím se organismus regeneruje, musí se dělit i DNA. Děje se to tak, že žebřík se podélně rozpůlí a ke každé polovině se doplní druhá půlka šroubovice, takže původní informace je zachována.
Ze čtyř prvků A,C,T,G, které jsou jako bity genetické abecedy, vznikají kombinací tří z nich tzv. triplety, kterých může být 4 3 = 64. Jsou to v podstatě znaky genetického písma. Je neuvěřitelné, že tento systém kódování je podobný, jako tisíce let starý čínský věštecký systém I-ťing, kde triplety jsou tvořeny třemi čárami buď celými nebo přerušenými, kterých může být 2 3 = 8 druhů a složením dvou vzniká hexagram, kterých je 2 6 = tedy také 64.
Podobný způsob se používá u počítačů, kde byl původně byte (bajt = znak) složen z 8 bitů se stavy 0 a 1, pak jsme přešli na 16-ti a 32-bitové znaky a současné Windows pracují dokonce se 64 bity. Co je důvodem neustálého zvyšování počtu bitů? Operační systém počítače musí být totiž schopen přidělovat adresu velkému množství znaků v operační paměti, 32 bitový operační systém dokáže zadat adresu, která je dlouhá 32 bitů. Každý bit má pouze dvě hodnoty, z toho plyne, že máme k dispozici 2 32 = 4 294 967 296 = cca 4 GB adres. To znamená, že 32 bitový operační systém nemůže adresovat více než 4 GB operační paměti. Pokud máme 64- bitový operační systém, můžeme v budoucnosti používat miliardkrát více paměti. Například 64-bitové Windows mohou používat až 192 GB RAM.
Srovnejme to s lidským mozkem, který obsahuje 50 - 100 miliard neuronů, považujeme-li každý za jednu adresu, má kapacitu 50 - 100 GB, takže nutně musí mít právě 64-bitový operační systém a tím je právě DNA s dostatečnou adresovatelností. Mozek tedy není nic jiného, než adresovatelná biologická paměť, bohužel programátor se skrývá kdesi ve vesmíru. Z těchto analogií vyplývá, že lidské tělo je v podstatě jako mechanismus z organických sloučenin, jehož součástí jsou orgány, složené z buněk a ty z atomů organických sloučenin.
Od počítače se lišíme pouze tím, že naše stavební materiály jsou organické látky, počítač je z anorganických látek. Lidské tělo obsahuje téměř všechny prvky z Mendělejevovy tabulky, obsažené v různých druzích buněk a tkání. Tělo je nejsložitější a nejdokonalejší mechanismus ve Vesmíru, zatím nic složitějšího nebylo objeveno. Je to dokonalá chemická laboratoř, produkující tisíce chemických sloučenin z toho, co přijímáme z potravy a energie z vesmíru.
Je zřejmé, že základní elementy hmoty - atomy prvků, lze kombinovat nespočetným způsobem, který mnohonásobně převyšuje počet všech atomů v celém vesmíru. Avšak pouze jen některé kombinace jsou přípustné a smysluplné. Dokážete-li si představit skutečně velká čísla, uvedu, že odborníci vypočetli, že životně důležitý enzym inzulín je jedinou možnou kombinací aminokyselin z 10 66 možností (10 a za ní 66 nul). Porovnáme-li to z počtem atomů v lidském těle, odhadovaným na 10 28, vidíme, že je to číslo skoro o 40 řádů větší.
Jako se slovo skládá z písmen, každá bílkovina v těle se skládá z aminokyselin, kdy pořadí aminokyselin v řetězci bílkoviny označujeme jako její primární strukturu nebo také sekvenci.
Z 20 aminokyselin, které se vždy vyskytují v lidském organismu, může v případě jednoduchého proteinu, složeného ze 100 aminokyselin, vzniknout 20 100 (tj. asi 1,3 . 10 130 ) rozdílných primárních proteinových struktur. Z toho vyplývá, že existuje daleko větší teoretické množství různých bílkovin, než je jich obsaženo ve všech živých organismech.
Konkrétní úsek DNA, který vykonává nějakou funkci se nazývá gen. Člověk má asi 20.000 takovýchto genů, tvořících genetický kód, který je zapsán ve spirále DNA. Mimochodem, když jsme operovali s velkými čísly - počet všech atomů, které by vyplnili známý vesmír o poloměru asi 15 miliard světelných let se odhaduje na 10 128. Počet všech možných podob genu, který má 1000 bází (příček žebříku) je 10 602, tedy číslo, které již nemá nikde v přírodě ekvivalent. To je jen další důkaz pro absolutní nemožnost vzniku života náhodně a vývoje nových druhů za pomoci náhody. Je to matematicky vyloučeno! Genetická informace je tedy složitý smysluplný a jednoznačný program, pro vznik živého organismu. Jiný než živý organismus totiž nemá smysl. Náhodný vznik organismu není možný, proto je vždy nutný nějaký tvůrce, který ho vytvoří na základě své představy o jeho funkcích. Množství kombinací zde dává předpoklady pro vznik jakéhokoli i nepředstavitelného organismu.
Z pohledu duality je hmota a energie jen jinak popsaný základní element struktury všeho ve vesmíru. Podle způsobu pozorování lze například jednotku světla - foton, popsat jako vlnu i jako částici. Analogicky je možné každou hmotu považovat za projev vlnění určité frekvence, podle níž můžeme rozlišovat hmotu jako pevnou nebo jemnou - běžnými smysly nezachytitelnou, kterou však někdo také dokáže vidět. U lidského těla a dalších živých organismů se tato "jemní hmota" projevuje jako aura, složená z biofotonů - částeček vlnění různé frekvence, vycházejícího z buněk.
Pokud je lidské tělo a tedy i DNA jen strukturovaná energie, je logické, že na principu rezonance lze jednotlivé buňky ovlivňovat jiným zářením. K tomu se hodí jak podněty hmotné, jako je zvuk, nejlépe hudba, krystaly a jiné přírodniny vyzařující vibrace (stromy, byliny, zvířata), tak nehmotné, jako jsou myšlenky. Důkazem toho je např. ovlivnění stavu nemocného modlitbami jeho blízkých, nebo pouhou autosugescí. Všechny tyto druhy působení lze považovat za kvantovou manipulaci, protože působíme přímo na vlnovou podstatu hmoty, na její základní částice, na rozdíl od hmotné manipulace, jako je chemické nebo fyzikální působení, např. chemické léky a ozařování. Do nehmotné manipulace bych zařadil většinu léčitelských metod a homeopatii.
Jak praví Bible, že na počátku bylo slovo, je možné tvrdit, že toto slovo je informací, na jehož základě byla zakódována DNA. DNA řídí veškerý metabolismus nejen chemicky, na základě aminokyselin, ale i elektromagneticky za pomocí kvant na úrovni mezibuněčné komunikace. Jedním z nejdůležitějších poznatků výzkumu biofotonů bylo zjištění, že záření buněk není stejného druhu jako třeba světlo žárovky, ale je v němž je obsaženo mnoho vlnových délek. Biofotony, které přijímáme s čerstvou potravou, nezmizí, nýbrž jsou přeneseny na naše tělo a rezonují s jeho vlastními biofotony. Každá potravina přenáší energii a informace na naše tělo. Dobrá potravina má schopnost aktivně zlepšovat stav našeho organismu. Špatná potravina naopak přenáší špatnou informaci. To znamená, že informační obsah potravin je podstatným kriteriem pro kvalitu stravy. My to obvykle vnímáme tak, že nám něco chutná a něco ne, podle momentální potřeby těla. Protože bylo prokázáno, že
DNA má strukturu jazyka, je možné, že tělesné funkce můžeme ovlivňovat i slovy či hudbou, a dokonce i nevyslovenými myšlenkami. Jak známe z praxe, toto je vrcholem bezkontaktního léčení nebo jiného vzájemného působení mezi lidmi, rostlinami, živočichy i nerosty.
Vlastnosti DNA zkoumali ruští vědci Garjajev a Poponin, kteří tvrdí, že DNA je ovlivňována vyzařováním spirálovitě rotující (torzní) energií z éteru, která je podstatou přenosu informace z jemnohmotných struktur. Tyto vlny jsou identické s energií myšlenek, které jsou v podstatě informací vázanou na nějaký nosič. Jejich zdrojem jsou jemnohmotná energetická těla všech objektů, morfogenetické pole a bytosti všech dimenzí. DNA pak v podstatě funguje jako počítačový procesor který má některé zakódované instrukce (geny) aktivní a jiné zablokované, ale spustitelné nějakým podnětem. Praktickým výsledkem jejich bádání byl důkaz, že člověk může svým vědomím spustit léčebné a jiné fyziologické procesy na buněčné úrovni. Tím bylo také dokázáno, že DNA není po celý život neměnná, ale lze ji modifikovat na základě celé řady vlivů, podobně jako u počítačů se stále zdokonaluje software.
Protože DNA je nositelem důležité informace o tom, jaké procesy mají probíhat v organismu, je zřejmé, že při každém porušení nebo zkreslení této informace dojde k různým poruchám, které nazýváme chorobami. Na to jsou ovšem naprogramovány příslušné mechanismy, nazývané obranyschopnost organismu, které se snaží chorobný stav normalizovat. Problém lékařské vědy je v tom, že se za použití různých chemických látek, které přidáváme do organismu choroba neodstraní nebo se stav ještě zhorší. Tělo ví, jak se má léčit a my mu v tom nesmíme bránit, ale musíme se snažit podporovat přirozené mechanismy, na což stačí mnohdy jen cílená informace ve formě homeopatie nebo alternativních léčitelských metod.
Zvláštní kapitolu představují chronická onemocnění nebo dědičné choroby, které jsou způsobeny trvalým poškozením DNA. Zde může pomoci jen přeprogramování DNA. K tomu mohou sloužit kupodivu i tradiční šamanské metody, třeba působení zvuku různých bubnů a chrastítek. Tak dojde zpravidla k aktivaci blokovaných sekvencí v DNA a odstranění příčin poruchy. Podobný proces nastává zřejmě i při tzv. harmonizaci čaker, které řídí správné proudění energie a informací v organismu.
Všechno je energie. Ohledně hmoty Einstein jednou poznamenal: "Všichni jsme se pletli. Co jsme nazývali hmotou, byla energie, jejíž vibrace byly tak snížené, že byla vnímatelná smysly. Žádná hmota není."
Tato skutečnost, která je nyní potvrzována kvantovou vědou, byla známá již starověkým Hindům, protože používali termínu mája , jímž označovali iluzi, pokládanou za skutečnost. Představa, že vše je energií nebo vědomím, se přímo týká lidské biologie. Zastaralý materialistický pohled na tělo jakožto biologický stroj, který může být poháněn energií, ale jinak je od ní vlastně odloučen, postupně ustupuje nevyvratitelným důkazům, že i my sami jsme manifestacemi inteligentní energie.
Teorie morfické rezonance biologa Ruperta Sheldraka hovoří o tom, že buněčná bioluminiscence funguje jak na úrovni osobní tak nadosobní. Nejen, že je každý jedinec přes buňky, jako vysílače a přijímače biofotonů "napojen do kosmické sítě", ale zdá se, že do sítě je napojen i celý náš druh - kde lidé, jako jednotlivé buňky dohromady tvoří jeden komplexní biologický celek - lidstvo. Toto prohlášení bylo podloženo výzkumem týmu ruských vědců-genetiků v čele s dr. Pjotrem Garjajevem. Na podobném chápání vesmíru (zahrnujícím i jeho lidské obyvatele) je založeno mnoho domorodých učení, pojímajících vesmír jakožto jedinou živoucí bytost inteligentně pospojovanou jako nějaký živý organismus. Totéž je také planeta Země, jako bytost Gaia.
V současné době toho o DNA víme více než kdykoli v dřívější historii, díky úsilí projektu "Human Genome Project" , který popsal kompletní strukturu lidské DNA a zmapoval její triplety a geny. Jeden z nejvíce zarážejících a šokujících objevů finální struktury lidského genomu byl v tom, že v lidské DNA bylo nalezeno asi 30,000 genů . Ať už si to uvědomujeme nebo ne, v podstatě si s naší DNA povídáme a ona si povídá s námi. Je fascinující hloubat nad tím, že původ jazyka může být v podstatě připisován DNA. Řeč genů je daleko starší než jakýkoliv lidský jazyk. Tím mám na mysli, že předcházela všem jazykům. "DNA gramatika" posloužila jako vzor pro vývoj lidské řeči. Příkladem je Sanskrt, jeden z nejstarších známých jazyků. V Indii a jihovýchodní Asii má sanskrt podobnou úlohu jako řečtina a latina v Evropě. Sanskrtská abeceda má 46 znaků, tedy stejně jako je chromozomů, které jsou rozděleny do skupin podle způsobu a místa vyslovování.
A je tu další zajímavá shoda: Harmonická rezonance Země (Schumannova frekvence) byla změřena přibližně v 8 cyklech za sekundu. Frekvenční rozsah elektrické aktivity mozku, které dosahujeme ve stavech hluboké relaxace (alfa rytmus) je také kolem 8 Hz. Je tato shoda pouhou náhodou? Možná, že to vysvětluje, proč se cítíme tak osvěžení, jsme-li obklopeni lesem, horami či vodou a jsme ovlivněni touto frekvencí.
Starověké civilizace věřily, že každá duše má svou vlastní hudební frekvenci, něco jako individuální zvukový otisk v každé buňce těla. Má se za to, že v pradávné Atlantidě se tomuto zvukovému otisku říkalo "wam", neboli hudba duše. V jeskyních Atlantidy rozeznívaly léčitelské kněžky wam jednoduše tím, že uhodily na příslušný křišťálový krystal a tím vytvořily rezonanční tón, který navrátil jedince zpět k harmonii. První tibetští mistři vyvinuli způsob reprodukce a uchování wam vytvořením posvátných nástrojů, mezi které patří dordže, zvon a tibetské mísy, laděné na různé frekvence..
Můžeme mít za spolehlivě prokázané, že zvuk a jakékoli jiné vibrace energie, ovlivňují naši fyzickou i duševní pohodu. Tělo je schopno samoléčby, geneticky naprogramovaným nástrojem, skrývajícím se v DNA. To co tělo bezprostředně ovlivňuje jsou i naše myšlenky, protože představují energii, nesoucí informace. Nejdůležitější pro zdravý život je tedy pozitivní myšlení a láska ke všemu stvořenému.

Diabetes se dá léčit

26. dubna 2017 v 13:32 |  O zdraví a nemoci

Prevratný objav švajčiarskych vedcov: Cukrovka typu 1 sa dá vyliečiť

Verte tomu alebo nie, no cukrovke je možné predísť a dá sa dokonca aj vyliečiť. Orgánom, ktorý reguluje krvný cukor je pankreas a robí to prostredníctvom produkcie inzulínu.
Posledné štúdie ukazujú, že do puberty sa pankreas dokáže výborne adaptovať, regenerovať a samoliečiť. Jeho regeneračné schopnosti sa však pubertou nekončia.

Podľa štatistík približne 0,5 ľudí trpí cukrovkou typu 1. Príčinou tohto ochorenia je strata beta buniek v pankrease, ktoré sú zodpovedné za produkovanie inzulínu.
K strate beta buniek dochádza vtedy, keď imunitný systém si ich pomýli s patogénmi, začne na ne útočiť, až ich kompletne zničí. Bohužiaľ, o tomto útoku sa zvyčajne dozvieme, keď už je príliš neskoro a došlo k ich kompletnej deštrukcii.
Doteraz verilo, že strata beta buniek je nezvratná, pretože sa nedokážu zregenerovať. Jedinou dostupnou liečbou v tomto prípade tak zostávalo doživotné podávanie inzulínu formou injekcií.

Prevratná štúdia švajčiarskych vedcov

Tím vedcov z Univerzity v Ženeve vykonal výskum, ktorý znamená skutočný prelom na tomto poli medicíny.
Výskum zahŕňal laboratórne myši s cukrovkou typu 1. Prvé prelomové zistenie nastalo, keď vedci ukázali, že alfa bunky pankreasu sa dokážu pretransformovať na beta bunky bez žiadneho vonkajšieho zásahu.
Alfa bunky, ktoré za normálnych okolností produkujú glukagón, začali produkovať inzulín.
Konverzia sa týkala síce len malej populácie alfa buniek, no po 6 mesiacoch sa podarilo zregenerovať 4% až 17% pôvodných beta buniek.

zuby a orgány

5. dubna 2017 v 13:27 |  O zdraví a nemoci
I malé poškození zubu může být problémem spojeným s jednotlivými orgány. Podle odborníků, první a druhý horní a dolní řezák, má na svědomí udržení normálního stavu ledvin a močového měchýře. Špičáky zase značí o stavu jater a žluči.
Za to premoláry (4 a 5) upozorňují na stav plic a tlustého střeva, šesté a sedmé stoličky za stav žlučníku, sleziny a slinivky břišní. Zuby moudrosti zase za stav srdce a tenkého střeva.
Nechápejte to však špatně, ne každé poškození zubu je nutně doprovázeno jiným onemocněním našich orgánů. Někdy však pociťujete bolest zubu bez příčiny a zubu v závěru nic není. Jedná se o fantomovou bolest, což je signál bolesti jiného orgánu, vysílaný do zubů. A pokud budete právě znát propojení orgánů, můžete snadněji odhadnout komplikace s tím, kterým orgánem.
Nemocné zuby poukazují i na bolest hlavy. Je-li v kořeni zubu přítomen zánět, víte, co je skutečným problémem.
Úvod Zdraví Věděli jste, že každý náš zub je spojen s konkrétním orgánem v...

Věděli jste, že každý náš zub je spojen s konkrétním orgánem v těle?

I malé poškození zubu může být problémem spojeným s jednotlivými orgány. Podle odborníků, první a druhý horní a dolní řezák, má na svědomí udržení normálního stavu ledvin a močového měchýře. Špičáky zase značí o stavu jater a žluči.
28.10.2016
1184
Podělte se na Facebooku
Tweet na Twitteru
I malé poškození zubu může být problémem spojeným s jednotlivými orgány. Podle odborníků, první a druhý horní a dolní řezák, má na svědomí udržení normálního stavu ledvin a močového měchýře. Špičáky zase značí o stavu jater a žluči.
Za to premoláry (4 a 5) upozorňují na stav plic a tlustého střeva, šesté a sedmé stoličky za stav žlučníku, sleziny a slinivky břišní. Zuby moudrosti zase za stav srdce a tenkého střeva.
Nechápejte to však špatně, ne každé poškození zubu je nutně doprovázeno jiným onemocněním našich orgánů. Někdy však pociťujete bolest zubu bez příčiny a zubu v závěru nic není. Jedná se o fantomovou bolest, což je signál bolesti jiného orgánu, vysílaný do zubů. A pokud budete právě znát propojení orgánů, můžete snadněji odhadnout komplikace s tím, kterým orgánem.
Nemocné zuby poukazují i na bolest hlavy. Je-li v kořeni zubu přítomen zánět, víte, co je skutečným problémem.
300x250 (sidebar)
První a druhé řezáky jsou indikátorem infekce horních močových cest. První řezák může ukazovat na angínu nebo onemocnění kloubů. Dokonce tam cítíte bolest v případech akutního zánětu žlučníku nebo hepatitidy. Bolest čtvrté a páté stoličky je zase příčinou kolitidy, chronické pneumonie nebo alergické reakce. Pokud cítíte bolest čtvrtých horních a dolních stoliček, máte pravděpodobně problém s kolenními klouby, rameny, možná i artritidou nebo onemocněním střev.

Bolest horní šestky a sedmičky je indikátorem gastritidy, žaludečního vředu, zánětu slinivky břišní, anémie. Bolest v horní části je spojena se zánětem vedlejších nosních dutin, nádoru štítné žlázy, zánětu vaječníků a sleziny. Bolesti dolních stoliček označují problémy s tepnami, arteriosklerózu.
Odborníci říkají, že problémy s žílami a plícemi (bronchitida, astma, záněty) mají na svědomí polypy v tlustém střevě. Také pokud máte problémy s třetími stoličkami, můžete mít ve skutečnosti problémy se srdcem a vrozenými vadami.


Psoas major

30. března 2017 v 13:24 |  O zdraví a nemoci

Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?

31. říjen 2016
Velkému svalu bedernímu (musculus psoas major) se často říká nejhlubší jádro nebo "sval duše", jak uvádí jógová terapeutka a filmařka Danielle Olsonová. Tento sval stabilizující střed těla se nachází u kyčelní kosti a ovlivňuje pohyblivost, strukturální rovnováhu, funkci kloubů, pružnost a mnoho dalšího. Kromě toho, že pomáhá držet tělo vzpřímeně a asistuje při pohybu, umožní vám údajně se spojit s přítomným okamžikem, hlavně když je protahován, při čemž dochází k uvolňování napětí z těla.
Výzkumy naznačují, že kromě strukturálního zdraví je psoas důležitý i pro naše psychické blaho. Liz Kochová, autorka knihy The Psoas Book, tvrdí, že náš psoas "doslova ztělesňuje naši nejhlubší touhu po přežití, a co více, naši elementární touhu prosperovat". To znamená, že má tento sval daleko větší význam, než se dosud myslelo. Pokud je váš "sval duše" zdravý, je možné spoutat energii pránického léčení a upevnit duševní zdraví.

Kde se psoas nachází?

Velký sval bederní je nejdůležitějším svalem pro fyzickou stabilitu. A je také jediným svalem, který spojuje nohy s páteří. Sval začíná u obratle T12 pokračuje přes pět bederních obratlů a upíná se k horní části stehenní kosti.

Spojení s plazy

Kromě toho že spojuje nohy s páteří, je psoas spojen i s bránicí, která reguluje dýchání. S touto oblastí je rovněž spojováno mnoho fyzických příznaků, které souvisejí s projevy strachu a úzkostí. Kochová věří, že je to způsobeno propojením tohoto svalu s nejstarší částí mozkového kmene a míchy, která se nazývá plazí mozek.
"Dlouho předtím, než se v naší mozkové kůře vyvinula schopnost mluvit a organizovat, řídil naše základní fungování plazí mozek známý pro své instinkty pro přežití," tvrdí Kochová. Kvůli modernímu způsobu života, kdy neustále spěcháme, soupeříme a snažíme se dosahovat lepších výsledků, je psoas udržován v neustálém stavu "bojuj, nebo uteč".

Potíže spojované s chronickým napětím psoas

Kvůli tomu, že jsme uvězněni v tomto nekonečném stavu, je velký sval bederní napnutý a sevřený téměř od chvíle našeho narození. "Tento stav zhoršuje řada věcí, které přinesl moderní životní styl, od sedadel v autě po těsné oblečení a od židlí po boty, které narušují správné držení těla a přirozený pohyb, čímž ještě více svírají náš psoas," poznamenává Kochová. Dlouhodobý tlak vyvíjený na tento sval má za následek mnoho zdravotních potíží, jako jsou bolesti zad a kolen či dokonce potíže se zažíváním a dysfunkce dýchacích cest. Také by mohlo jít o hlavní příčinu chronické fyzické bolesti.
Fyzické tělo není jedinou vaší částí, která trpí v důsledku chronického tlaku vyvíjeného na psoas. Nejedná se totiž pouze o sval, který zajišťuje strukturální rovnováhu. Ovlivňuje veškeré aspekty vašeho života; od toho, jak se cítíte, přes váš pohled na okolní svět, až k tomu, jak jednáte s ostatními. Chronické napětí tohoto svalu bylo spojeno s řadou potíží: dokáže negativně ovlivnit vaše citové rozpoložení; může mít vliv na vaše vztahy s ostatními lidmi; a stejně tak může ovlivnit vaši celkovou spokojenost se životem. Abychom se ujistili, že tomuto svalu věnujeme pozornost, jakou si zaslouží, musíme si nejprve uvědomit jak moc je zdravý psoas důležitý pro náš duševní stav a tělesné zdraví.
"Ať už trpíte bolestí zad nebo úzkostí, namoženým kolenem nebo vyčerpáním, je docela dost možné, že k tomuto trápení přispívá psoas ve špatném stavu," říká Kochová.

Strach a psoas

A protože je tento sval tak úzce spojen s naším mechanismem "bojuj, nebo uteč", může se strach objevovat častěji právě u lidí, kteří nemají psoas v pořádku.
Je to emoce, která se projevuje těmi nejpodivnějšími způsoby a dokáže se v těle pevně uchytit, což má za následek jak fyzické, tak emocionální napětí. Obnovením rovnováhy velkého bederního svalu pravděpodobně uvolníte toto potlačované napětí, čímž se zbavíte bezdůvodného strachu ze života, a zlepšíte tak svůj fyzický a duševní stav. Kromě toho, že vás přestanou bolet svaly, pocítíte i větší vnitřní klid.

Spojení s energetickým tělem

Prodloužení a uvolnění psoas vás spojí se zemí, kterou proudí léčivá a revitalizující energie, což vám pomůže navodit rovnováhu vaší pránické energie a umožní vám bližší spojení a procítění přítomného okamžiku. Správná strukturální rovnováha, kterou zajišťuje zdravý psoas, umožňuje práně nepřerušovaně proudit tělem, a řádně tak šířit vitální energii. Z fyzického pohledu, pokud tělo dokáže správně podepírat svou váhu, je pohyb méně omezován a vyžaduje méně úsilí, takže vám zůstává více energie.

Starověké vědomosti pro moderní dobu

Naše chápání psoas není vůbec ničím novým. Ve skutečnosti je tato znalost blízká starověkým znalostem, které byly časem ztraceny nebo zapomenuty. Jóga nám jasně ukazuje, že staří guru chápali význam uvolnění napnutého psoas. Ásany, či pozice v józe, které cvičí lidé po celém světě, se soustředí právě na protažení a uvolnění velkého bederního svalu a obnovení pohody a rovnováhy v celém těle. Pravidelným cvičením se můžete naučit, jak tento sval izolovat, což pro vaše tělo může mít časem obrovský přínos.
Jóga je také skvělý způsob, jak zjistit současný stav vašeho psoas. Existuje mnoho pozic, jako je například strom (Vrkšásana), které nelze správně provést, pokud je psoas sevřený. Pokud cvičíte pozice jógy v sedě nebo ve stoje a cítíte tlak v kolenou nebo spodní části zad (nebo obojí), je docela pravděpodobné, že váš psoas není v pořádku, a je třeba mu věnovat více pozornosti.
Psoas je důležitý, a často kvůli neznalosti opomíjený sval, který hraje zásadní roli v našem fyzickém a duševním zdraví. Souhrnným účinkem zanedbávání tohoto svalu je fyzický a duševní stres a napětí projevující se v moderní společnosti jako úzkost, deprese, chronická bolest zad a kolen, problémy při zažívání, dýchací potíže atd.

Kam dál